ASTROLOGICKÁ ŠKOLA a KURZY 2024

Astrologická škola pro statečné (od 1992)

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

33. BĚH: ZÁŘÍ 2024 – ČERVEN 2026

začínáme v sobotu 21. září 2024 v 10:00

přihlášky a info: pavel.turnovsky@gmail.com

Dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami kurzu nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992, tedy už přes dvě desetiletí a navazuje na předchozí desetileté zkušenosti s podzemní výukou astrologie.

V roce 1990 vytvořil surrealisticky orientovaný výtvarník a astrolog Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii hudebního skladatele a astrologa Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat osobnímu rozvoji, hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

*

Astrologická škola pro statečné Turnovský Lukášková

Astrologická škola pro statečné (*1992)

Během astrologického kurzu rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita – nativní horoskop zaznamenává počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození který, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí svůj potenciál podle zděděné konstituce a formování okolím, proto používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, Charles Carter, Robert Hand, Nicholas Campion, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Catherine Aubier, Tatijana Husek-Goese, Liz Greene, Howard Sasportas, Charles Harvey, Markus Jehle, Richard Tarnas a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie mj. holismus, strukturalismus, postrukturalismus, a další postmoderní filosofie, psychoanalýza, hlubinná, humanistická, rogersovská, gestalt a narativní psychologie apod.

Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková, absolventka Institutu pro skupinovou terapii (INSTEP), školená arteterapeutka, autorka První astrologické výstavy, spoluautorka Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, která vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňován i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Astroložka Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe astrologa Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Astrologická škola pro statečné jako první už před deseti lety zavedla do astrologie supervizi a intervizi, byli jsme v supervizních technikách pomáhající profese vyškoleni PhDr. Karlem Kopřivou CSc. Podobně naše astrologická škola zavedla do výuky astrologie sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů a skupinovou interpretaci v chráněném prostředí kurzu.

Od roku 1992, kdy byl tento astrologický kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho a půl tisíce. Studenti a absolventi našeho astrologického kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

*

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ – FORMY STUDIA

PREZENČNÍ STUDIUM ASTROLOGIE: jedenkrát do měsíce od ledna do června a od září do prosince se v SOBOTU v Praze koná přednáška teoretická a praktické cvičení. Teoretickou výkladovou část má na starost astrolog Pavel Turnovský praktickou, sebezkušenostní a prožitkovou vede psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková.

Kurz astrologie probíhá v sobotu 10:00 – 18:00

TERMÍN PRVNÍHO SETKÁNÍ: sobota 21. září 2024

*

Učební látka Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů.

Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační práce s klientem. Studenti mohou pokračovat speciálním třetím ročníkem, který je věnován práci s klientem na základě vlastních zkušeností s tím,jaké to je být klientem.

Dotazy i diskuse vítáme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky. Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (radixem, horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat.

Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte jak astrologické dovednosti interpretace a vedení astrologického rozhovoru s klientem, tak astrologické řemeslo čili dostatečně širokou paletu potřebných technik, postupů a metod.

Z astrologických počítačových programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo SW Starfisher, vyvijené absolventy a spolupracovníky školy. Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátech mp3, ogg, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto dopručujeme např. tyto osvědčené programy VLC Media Player, Foxit Reader (do verze 5.4.5), Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech astrologie, které se věnují astrologické interpretacivýkladu horoskopu a praxi (tzv. TŘETÍ ROČNÍK) , synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.

.

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE – OSNOVY

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU – VÝUKA A NÁCVIK INTERPRETACE NATIVNÍHO HOROSKOPU

září 2024 – červen 2025

1. Symbolika základních astrologických prvků

živly z hlediska astrologického a psychologického

znamení zvěrokruhu – rozdíly vůči souhvězdím

domy horoskopu

Slunce, Luna a planety a jejich uzly, zatmění Slunce a Měsíce

aspekty

planety ve znameních a domech

aspekty mezi prvky horoskopu

prohlubování základních astrologických dovedností, ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů

2. Symbolika tvaru a struktury horoskopu jako celku

tvary horoskopu a planetární konfigurace – základní krok astrologické interpretace rozvíjející celistvý holistický pohled na horoskop

ohniska horoskopu

ukázka práce se sabiánskými symboly

relokace (přestěhování) horoskopu

Základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu, prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

2. ročník: ROZVOJ OSOBNOSTI S POMOCÍ ASTROLOGIE

září 2025 – červen 2026

3. Tranzity a revoluce: objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem přírodou a společností

Jednotlivé a integrované tranzity planet

cyklické horoskopy: solární a lunární revoluce

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

4. Direkce — subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost

přehled rozmanitých druhů direkcí

sekundární direkce – progrese

progresivní horoskopy

lunační cyklus v sekundárních direkcích

základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních obdob, další ukázky práce s uvedenými technikami na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

*

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK

(výhledově ceny 2. ročníku 2025/26)

PREZENČNÍ KURZ ASTROLOGIE (místo konání Praha)

standardní sazba: Kč 14 000 za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-leden) Kč 7 000

2. semestr (únor-červen) Kč 7 000

sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*

Kč 11 200,- za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-leden) Kč 5 600

2. semestr  (únor-červen) Kč 5 600

*sleva jen pro Česko a Slovensko (důchodci, studenti, mateřské dovolené, nezaměstnaní) v prezenčním kurzu je pro tyto slevy rezervována cca 1/4 míst, pro udělení slevy potřebuji doklad.

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři.

Předpokládáme, že ceny 2. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a případně zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí, což neplatí v případě elektronického odběru datových souborů.


STORNO POPLATKY: V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč

13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu, v případě závažných důvodů lze udělat výjimku. Peněžní částku sníženou o storno poplatek vracím do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Stornovat účast na kurzu je možné jen písemnou formou, nikoli elektronicky čí telefonicky, jde o pojistku, aby Vás někdo jiný zlomyslně neodhlásil. Rozhodující je datum razítka pošty.

O PŘIHLÁŠKU DO KURZU PIŠTE NA EMAIL

Pavel.Turnovsky@gmail.com

Po tom co projevíte zájem o kurz, obdržíte variabilní symbol a další zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního astrologického kurzu je omezena na přibližně dvě desítky účastníků.

RADLICKA_99

*

-

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.