ASTROLOGICKÁ ŠKOLA a KURZY 2017

Astrologická škola pro statečné (od 1992)

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

26. BĚH: ZÁŘÍ 2017 – ČERVEN 2019

PREZENČNÍ a KORESPONDENČNÍ FORMA STUDIA

začínáme v sobotu 23. září v 9:30

přihlášky a info: pavel.turnovsky@gmail.com

Dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami kurzu nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992, tedy už přes dvě desetiletí a navazuje na předchozí desetileté zkušenosti s podzemní výukou astrologie.

V roce 1990 vytvořil surrealisticky orientovaný výtvarník a astrolog Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii hudebního skladatele a astrologa Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat osobnímu rozvoji, hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

*

Astrologická škola pro statečné Turnovský Lukášková

Astrologická škola pro statečné (*1992)

Během astrologického kurzu rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita – nativní horoskop zaznamenává počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození který, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí svůj potenciál podle zděděné konstituce a formování okolím, proto používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, Charles Carter, Robert Hand, Nicholas Campion, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Catherine Aubier, Tatijana Husek-Goese, Liz Greene, Howard Sasportas, Charles Harvey, Markus Jehle, Richard Tarnas a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie mj. holismus, strukturalismus, postrukturalismus, a další postmoderní filosofie, psychoanalýza, hlubinná, humanistická, rogersovská, gestalt a narativní psychologie apod.

Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková, absolventka Institutu pro skupinovou terapii (INSTEP), školená arteterapeutka, autorka První astrologické výstavy, spoluautorka Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, která vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňován i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Astroložka Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe astrologa Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Astrologická škola pro statečné jako první už před deseti lety zavedla do astrologie supervizi a intervizi, byli jsme v supervizních technikách pomáhající profese vyškoleni PhDr. Karlem Kopřivou CSc. Podobně naše astrologická škola zavedla do výuky astrologie sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů a skupinovou interpretaci v chráněném prostředí kurzu.

Od roku 1992, kdy byl tento astrologický kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho a půl tisíce. Studenti a absolventi našeho astrologického kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

*

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ – FORMY STUDIA

PREZENČNÍ STUDIUM ASTROLOGIE: jedenkrát do měsíce od ledna do června a od září do prosince se v NEDĚLI v Praze koná přednáška teoretická a praktické cvičení. Teoretickou výkladovou část má na starost astrolog Pavel Turnovský praktickou, sebezkušenostní a prožitkovou vede psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková.

Kurz astrologie probíhá v sobotu 9:30 – 18:00

TERMÍN PRVNÍHO SETKÁNÍ: 23. září 2017

Přestože jsme si vědomi, toho, že „živé“ kurzy jsou nenahraditelné, nabízíme také KORESPONDENČNÍ STUDIUM ASTROLOGIE: lekce přednesené v Praze jsou nahrávány a účastníkům jsou zasílány poštou jako mp3 nebo ogg-vorbis s ilustračním a textovým doprovodem, nebo si mohou materiály stahovat z našeho serveru. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií.

*

Učební látka Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Konzultace k probírané látce korespondenčních účastníků probíhají během aktuálních lekcí kurzu, jichž by se mohou studenti korespondenční větve také účastnit. Mezi jednotlivými typy studia lze operativně přecházet.

Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační práce s klientem. Studenti mohou pokračovat speciálním třetím ročníkem, který je věnován práci s klientem na základě vlastních zkušeností s tím,jaké to je být klientem.

Dotazy i diskuse vítáme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky. Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (radixem, horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat.

Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte jak astrologické dovednosti interpretace a vedení astrologického rozhovoru s klientem, tak astrologické řemeslo čili dostatečně širokou paletu potřebných technik, postupů a metod.

Z astrologických počítačových programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo SW Starfisher, vyvijené absolventy a spolupracovníky školy. Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátech mp3, ogg, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto dopručujeme např. tyto osvědčené programy VLC Media Player, Foxit Reader (do verze 5.4.5), Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech astrologie, které se věnují astrologické interpretacivýkladu horoskopu a praxi (tzv. TŘETÍ ROČNÍK) , synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.

.

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE – OSNOVY

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU – VÝUKA A NÁCVIK INTERPRETACE NATIVNÍHO HOROSKOPU

září 2017 – červen 2018

1. Symbolika základních astrologických prvků

živly z hlediska astrologického a psychologického

znamení zvěrokruhu – rozdíly vůči souhvězdím

domy horoskopu

Slunce, Luna a planety a jejich uzly, zatmění Slunce a Měsíce

aspekty

planety ve znameních a domech

aspekty mezi prvky horoskopu

prohlubování základních astrologických dovedností, ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů

2. Symbolika tvaru a struktury horoskopu jako celku

tvary horoskopu a planetární konfigurace – základní krok astrologické interpretace rozvíjející celistvý holistický pohled na horoskop

ohniska horoskopu

ukázka práce se sabiánskými symboly

relokace (přestěhování) horoskopu

Základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu, prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

2. ročník: ROZVOJ OSOBNOSTI S POMOCÍ ASTROLOGIE

září 2018 – červen 2019

3. Tranzity a revoluce: objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem přírodou a společností

Jednotlivé a integrované tranzity planet

cyklické horoskopy: solární a lunární revoluce

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

4. Direkce — subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost

přehled rozmanitých druhů direkcí

sekundární direkce – progrese

progresivní horoskopy

lunační cyklus v sekundárních direkcích

základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních obdob, další ukázky práce s uvedenými technikami na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

*

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2017/18

(výhledově ceny 2. ročníku 2018/19)

PREZENČNÍ KURZ ASTROLOGIE (místo konání Praha)

standardní sazba: Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-prosinec) Kč 6 000

2. semestr (leden-červen) Kč 6 000

sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*

Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-prosinec) Kč 4 500

2. semestr  (leden-červen) Kč 4 500

*pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad

KORESPONDENČNÍ KURZ ASTROLOGIE (včetně CD, poštovného a balného)

standardní sazba: Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-prosinec) Kč 6 000

2. semestr  (leden-červen) Kč 6 000

sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*

Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-prosinec) Kč 4 500

2. semestr (leden-červen) Kč 4 500

*pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI V EVROPĚ (mimo Slovensko)

standardní sazba Kč 14 000 za jeden ročník o 20 lekcích

1. semestr (září-prosinec) Kč 7 000

2. semestr (leden-červen) Kč 7 000

do ZÁMOŘÍ připočítáváme rozdíl poštovného

V případě ELEKTRONICKÉHO ODBĚRU kurzu jako DATOVÝCH SOUBORŮ PO INTERNETU

je i pro účastníky v Evropě a v zámoří standardní sazba Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích tj. 1. semestr (září-prosinec) Kč 6 000 a 2. semestr (leden-červen) Kč 6 000

*sleva jen pro Česko a Slovensko (důchodci, studenti, mateřské dovolené, nezaměstnaní) v prezenčním kurzu je pro tyto slevy rezervována cca 1/4 míst, pro udělení slevy potřebuji doklad.

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři.

Předpokládáme, že ceny 2. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a případně zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí, což neplatí v případě elektronického odběru datových souborů.


STORNO POPLATKY: V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč

13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu, v případě závažných důvodů lze udělat výjimku. Peněžní částku sníženou o storno poplatek vracím do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Stornovat účast na kurzu je možné jen písemnou formou, nikoli elektronicky čí telefonicky, jde o pojistku, aby Vás někdo jiný zlomyslně neodhlásil. Rozhodující je datum razítka pošty.

O PŘIHLÁŠKU DO KURZU PIŠTE NA EMAIL

Pavel.Turnovsky@gmail.com

astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz

Po vyplnění dotazníku – přihlášky do kurzu, obdržíte variabilní symbol a další zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního astrologického kurzu je omezena na přibližně dvě desítky účastníků.

RADLICKA_99

*

-

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.