HOROSKOPY

POHYBLIVÉ SVÁTKY – SHRNUTÍ A PŘEHLED

LUNAČNÍ CYKLUS

Tradiční astrologie posuzovala vztah mezi Sluncem a Lunou pouze na základě velkých, ptolemaiovských aspektů. Konjunkce – novoluní – byla považována za dobrou, pokud nebyla poškozena škůdcem, nebo špatným aspektem. Sextil a trinus naznačovaly štěstí, úspěch a dobré zdraví, kvadratura a opozice – úplněk – pak byly znamením životních překážek, slabého zdraví a špatných zkušeností se ženami. Symbolismus úplňku – světlo ve dne i v noci – však vylučuje rigidní řazení opozice mezi jednoznačně špatné aspekty.

Moderní astrologové začali využívat symbolismu lunačního cyklu, zavedeného Danem Rudhyarem ve čtyřicátých letech 20. století. V tomto dynamickém pojetí vycházíme z lunačního cyklu, který trvá přibližně 29,5 dne a začíná při novoluní, vrcholí za úplňku a končí s dalším novem. Lunační cyklus však není rozdělen jako u nás pouze do čtyř fází, ale do fází osmi, pro které má např. angličtina příslušné názvy, ostatně jako pro řadu dalších jevů, např. úplňků během roku. Každá osmina je tedy dlouhá 45o a trvá přibližně tři a půl dne. Fáze, při které se člověk narodil symbolizuje základní temperament člověka a způsob, jakým se staví k okolnímu světu. Velmi komplikované osobnosti mohou vyrůst zejména tehdy, když krátce po jejich narození, do několika málo hodin dojde ke změně fáze.

1. Novoluní (Luna 0o- 45o před Sluncem), fáze vynořování

Jde o jakési znovunabytí vědomí. Lidé, kteří se narodí o této fázi jsou významně subjektivní a emocionální, reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí. Důležité také bývá případné předchozí zatmění Slunce, či Měsíce.

2. Srpkovitá Luna (Luna 45o – 90o před Sluncem) (Crescent Moon), fáze uplatňování, prosazování se

Lidé narození o této fázi mají už více sebedůvěry, chtějí  se prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě. Mnohdy bývají téměř posedlí bojem proti starému.

3. První čtvrť (Luna 90o – 135o před Sluncem) fáze činorodá

Tito lidé se vyznačují silnou vůlí, neustálou aktivitou, činorodostí, zdůrazňováním svého ega. Jejich činy mohou být buď hrdinské, nebo kruté, nemilosrdné.

4. Vypouklá Luna (Luna 135o – 180o před Sluncem) (Gibbous Moon), fáze vyjadřování, hledání výrazu

Symbolika této fáze plyne z toho, že se jedná o čekání na úplněk, tedy hledání osvícení. Takoví lidé jsou přemýšliví, tvořiví, hledají neustále odpovědi na své otázky, pěstují introspekci a snaží se sloužit společnosti, v níž žijí. Mnohdy však tato služba může získat až tragikomické rysy.

5. Úplněk (Luna 180o – 225o před Sluncem. nebo 180o – 135o za Sluncem), fáze naplnění, osvícení

Takoví lidé jsou objektivní, při jasném vědomí, dostává se jim zjevení a osvícení. Mnohdy však odhodí pod dojmem ideálu vše, co není dokonalé, nebo ideálu neodpovídá. Pokud dojde během života k nezvládnuté krizi, může hrozit rozpad osobnosti. Nacházíme tu tak velmi protikladné osobnosti. Důležité je, zda o bezprostředně nastavším úplňku došlo k zatmění Měsíce.

6. Luna Rozsévačka (Luna 225o – 270o před Sluncem nebo 135o – 90o za Sluncem) (Disseminating Moon), fáze syntézy

Tito lidé bývají rozsévači nových myšlenek, popularizátoři toho, co se naučili, inspirují a ovlivňují masy lidí, pokud se zvrhnou, mohou využívat masové psychózy ke svým účelům. Misionáři, křižáci, mnohdy fanatici.

7. Poslední čtvrť (Luna 270o – 315o před Sluncem, 90o – 45o za Sluncem), fáze při níž se mění zaměření

Tato fáze je charakteristická krizí vědomí na rozdíl od první čtvrti, kde se jedná o krizi fyzickou. Lidé pod touto lunární fází narození zaměřují se poznenáhlu na budoucnost, bývají to průkopníci a reformátoři, ztělesňující své myšlenky, a protože jsou praktičtí, snaží se vybudovat organizaci, systém, který by jejich myšlenky uváděl do života. Jsou však mnohdy nepružní, rigidní a bývají obdařeni sarkasmem.

8. Balzamická Luna (Luna 315o – 360o před Sluncem, 45o – 0o za Sluncem) (Balsamic Moon), fáze uvolnění

Lunární cyklus se chýlí ke svému konci a tak i lidé, kteří se za této fáze narodí, mohou být považováni za jakýsi konečný produkt své epochy. Bývají to proroci cele zaměření do budoucnosti, jsou si však dobře vědomi, jak důležitá je minulost, jak významně ovlivňuje a usměrňuje budoucnost. Rozsévají kolem sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu při jejich rozvíjení. Jsou ochotni obětovat se pro budoucí dobro lidstva. Ale ani zrození za této fáze nezaručuje samo o sobě konstruktivní a pozitivní postoje.

LUNACNI_CYKLUS_DANE_RUDHYAR

*

MERKURŮV SYNODICKÝ CYKLUS

Merkur vycházející ráno před Sluncem se nazývá Prométeus a už svým jménem evokuje nezávislou, intenzivní, intuitivní a inspirovanou mysl zaměřenou na budoucnost, která reaguje vyrovnaně na požadavky života. To platí zejména, když Prométeus je direktní.

Jestliže se Merkur-Prométeus pohybuje retrográdně, máme co do činění s myšlenkovými pochody stejně intenzivními, jasnými a zaostřenými jako v předchozím případě. Mysl se však snaží vymanit ze závislosti na instinktech, přemoci je. Z tohoto konfliktu může mít člověk velký prospěch, neboť je příčinou osobního růstu.

Merkur-Prométeus vzdálený od Slunce 28o – 14o přináší nespoutané, chtivé, typicky dionýzské myšlení, které vede člověka na cestě životem.

Merkur-Prométeus vzdálený od Slunce 14o – 0o představuje podobný typ myšlení jako v předchozím případě. Mysl je však více kontrolovaná vůlí, takový člověk je zdrženlivější a má větší sebevědomí.

Merkur-Epiméteus vychází až po Slunci. Pokud je direktní, bývá znakem apollinského, nebo konzervativního myšlení, které je objektivní, ale svázané tradicemi a vzory.

Retrográdní Merkur-Epiméteus naznačuje také tradicemi ovlivněné myšlenkové pochody, navíc však filosofické, nebo introvertní, introspektivní, zaměřené na vnitřní duševní život bohatý představami.

Merkur-Epiméteus vzdálený od slunce 28o – 14o naznačuje rozvážnou mysl vedenou životními zkušenostmi. Takový člověk však postrádá sebedůvěru.

Merkur-Epiméteus vzdálený od Slunce 14o – 0o je opět rozvážný, oplývá větší sebedůvěrou a sebekontrolou.

*

VENUŠIN SYNODICKÝ CYKLUS

Z geocentrického pohledu se ani Venuše nevzdálí od Slunce natolik, aby s ním utvořila nějaký velký, významný aspekt. V největší výchylce – elongaci – je venuše vzdálena od Slunce 48o, v úvahu přicházejí kromě konjunkce a oktilu pouze drobné aspekty jako je polosextil, decil a novil.

Moderní astrologové asimilovali pojetí Dana Rudhyara ze šedesátých let minulého století, které využívá toho, že Venuše vychází ráno před Sluncem, jako Jitřenka, nebo po něm zapadá jako Večernice. Také směr pohybu přímý – direktní nebo zdánlivě zpětný – retrográdní hrají v této interpretaci důležitou roli, stejně jako případná stacionarita.

Venuše vycházející ráno před Sluncem je všem dobře známa jako Jitřenka (Aurora), kterou můžeme spojovat s Venušiným domicilem v Býku. Pokud nalezneme kdekoli v horoskopu Jitřenku, můžeme si být jisti, že vůdčí životní silou u tohoto člověka budou emoce nebo intuice. V mnoha případech máme před sebou extraverta, který v extrémních případech může vést až bezuzdný, nespoutaný citový  život. Do vztahů se vrhá žhavě, s naivní otevřeností, takže často zažije zklamání. V pozdějších letech si pak nasazuje masku chladu jako vlastní obranu, přestože dál zůstává uvnitř spontánní, dychtivý a impulzivní. Člověk narozený pod Jitřenkou bývá vysoce tvořivý, cítí se zvěstovatelem a snaží se promítnout a uvést své myšlenky a vize do života, a ovlivnit tak svět, ve kterém žije. Venuši Jitřenku můžeme spojovat s jejím domicilem v Býku.

Pokud je Jitřenka retrográdní, naznačuje to nebezpečí, že člověk nemilosrdně odvrhne vše, co neodpovídá jeho představám.

Venuše, která vychází a zapadá až po Slunci je Večernice (Eos, Hesperos), kterou můžeme spojovat s Venušiným domicilem ve Vahách. Emoce u tohoto typu bývají intenzivní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední, slouží k hodnocení činů a událostí z hlediska estetického a etického. Večernice bývá znakem životní moudrosti a dospělosti, jindy naznačuje citový život spoutaný tradicí, nebo duchovními hodnotami. Pokud je člověk s Večernicí vystaven dlouhodobému stresu a frustraci, mohou jeho emoce vybuchnout ničivou silou.

Retrográdní Večernice odpovídá asketickému typu, jehož pohnutky a hodnoty mohou být až v přímém rozporu s životními silami a instinkty. Stává se, že takový člověk je ovlivňován nebo dokonce posednut transcendentními světy a mívá výrazně individuální estetické projevy. V extrémních případech může vést retrográdní Večernice k rozpadu osobnosti doprovázenému šílenými a krutými skutky.

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.