ASTROLOGIE  ASTROLOGICKÁ ŠKOLA  KURZY  KONZULTACE  PORADENSTVÍ  HOROSKOPY  SURREALISMUS


 

Pro zobrazení nejnovější verze www.rezonance.cz, klikněte na tento odkaz

Pro zobrazení nejnovější verze www.rezonance.cz klikněte na obrázek.


ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

19. běh (ročník) září 2010 - červen 2012Praha, léto 2010   


Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii
Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl
Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyrile Fagane, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M. Gauquelinovi, Liz Greene, Howard Sasportas, Markus Jehle a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se budeme snažit s vámi v kurzu podělit. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie.Teoretickou část má na starosti Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 Martina Lukášková, absolventka Institutu pro skupinovou terapii INSTEP.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňován i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo přes jeden tisíc zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku osmi set. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i jinde.


FORMY STUDIA

Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se o víkendu v Praze konají dvě přednášky, při níž probereme dvě lekce, dopolední teoretickou Pavla Turnovského, odpolední praktickou sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá v sobotu 9:30 – 18:30

Korespondenční studium: lekce přednesené v Praze jsou nahrávány a účastníkům jsou zasílány poštou jako mp3 nebo jako audioCD s ilustračním doprovodem a písemnými materiály. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií.

Učební látka Základního kurzů,
prezenčních i korespondenčního je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny tak vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Konzultace k probírané látce korespondenčních účastníků probíhají během sobotních lekcí kurzu, jichž se mohou studenti korespondenční větve účastnit. Mezi jednotlivými typy studia lze operativně přecházet. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační práce s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.


Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte i astrologické „řemeslo“, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo Starfisher, vyvinutý absolventy a spolupracovníky školy, jehož nejnižší verze je lacinější než programovatelná kalkulačka. Všechny astrologické výpočty lze provádět na programovatelných kalkulačkách CASIO fx-4800P nebo fx-4500P, pro něž máme k dispozici potřebné programy. Některé základní úkony lze provést i na obyčejných kalkulačkách s možností práce ve stupních, minutách a vteřinách (tlačítko DMS nebo °´“).

www.rezonance.cz


Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, které se věnují
astrologické interpretaci a praxi, synastrii - astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.Během studia se můžete napojit na
Centrálu humanistické a transpersonální astrologie - MINTAKA, jsme napojení na mezinárodní astrologickou komunitu ve styku s významnými astrology současnosti. Spolupracujeme na překladech Rudhyarových děl, která vydává nakladatelství PŮDORYS Ladislava Moučky. Vaší pozornosti doporučujeme také internetovou Českou astrologickou stránku www.astrologie.cz zejména diskusní fórum http://www.astrologie.cz/forum/forum.htm a naše stránky www.rezonance.cz a www.transformotor.cz


OSNOVY KURZU

 

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU1. cyklus ( lekce 1 – 8, září - prosinec 2010) Symbolika základních astrologických prvků čtyři úrovně horoskopu a postoje s nimi spjaté, cyklus horizontálních domů horoskopu / cyklus zodiakálních znamení / Slunce, Luna a planety sluneční soustavy, lunární a planetární uzly, zatmění Slunce a Měsíce / rytmus cyklu: aspekty - nevyhnutelné fáze cyklu v procesu rozvoje / základní astrologické dovednosti - základní postupy a výpočty nutné pro sestavení jakéhokoli horoskopu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

2. cyklus (lekce 9 – 14, leden – březen 2011) Symbolika spojených astrologických prvků a tvaru horoskopu: — osm lunárních fází - osm typů člověka / vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem - bod štěstí a bod duchovní / vztah Merkura a Slunce: Prométeus - Epiméteus / vztah Venuše a Slunce: Jitřenka - Večernice / tvary horoskopu (gestalt) - základní krok astrologické interpretace celostní - tvarový pohled na horoskop / prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

3. cyklus (lekce 15 – 20, duben – červen 2011) Symbolika struktury horoskopu: — planetární konfigurace - struktura horoskopu a jeho ohniska / paranatellonta - parany / celistní - tvarový a strukturální pohled na horoskop / ukázka práce se sabiánskými symboly / relokace (přestěhování) horoskopu / hledání finálního dispozitora / základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu / prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.


2. ročník: DYNAMIKA ROZVOJE OSOBNOSTI ZA POMOCI ASTROLOGIE

4. cyklus ( lekce 1 – 8, září – prosinec 2011) Tranzity a revoluce: — objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity / cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity/ solární revoluce a jejich fáze / lunární revoluce a jejich fáze/ astrologické dovednosti –

příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.


5. cyklus ( lekce 9 – 14, leden – březen 2012) Tranzity a revoluce : — objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity / cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity/ transolární revoluce a jejich fáze / translunární revoluce a jejich fáze / soli-lunární revoluce / quotidiany – různé druhy jednodenních horoskopů subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: různé druhy direkcí obecně / astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

6. cyklus ( lekce 15 – 20, duben 2011 – červen 2011) Direkce:subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: sekundární direkce / progresivní horoskopy / lunační cykly v sekundárních direkcích / základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození / základy spolupráce s klientem / astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a výpočty, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.
CENÍK KURZU - 1. ROČNÍK 2010 / 2011

Prezenční a dálkový kurz
(místo konání Praha)

 

1. cyklus

2. cyklus

3. cyklus

celkem

standardní sazba

4 000,-

4 000,-

4 000,-

12 000,-

sleva:

důchodci, studenti, mateřské dovolené*

3 000,-

3 000,-

3 000,-

9 000,-KORESPONDENČNÍ KURZ
(včetně CD, poštovného a balného)

 

1. cyklus

2. cyklus

3. cyklus

celkem

standardní sazba

4 000,-

4 000,-

4 000,-

12 000,-

sleva:
důchodci, studenti, mateřské dovolené

3 000,-

3 000,-

3 000,-

9 000,-

zahraniční účastníci v Evropě
(Slovensko, Německo...)
pro zámoří připočítáváme rozdíl poštovného

4 700,-

4700,-

4700,-

14 100,-*v prezenčním a dálkovém kurzu je pro tyto slevy rezervována cca 1/4 míst, pro udělení slevy potřebuji nějaký doklad.
Vyhrazujeme si možnost upravovat ceny podle inflace a zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí.

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného cyklu, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Předpokládáme, že ceny 2. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen případnou inflační úpravu.

Po vyplnění dotazníku - přihlášky do kurzu, obdržíte složenku na zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního i dálkového kurzu je omezena. Pokud vstupujete do korespondenčního kurzu v mezidobí, budou Vám zaslány studijní materiály v závislosti na časovém posunu.

Storno poplatky

 

V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu, jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč13 – 0 dnů před konáním kurzu 50%,- Kč

 

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu případně později je storno poplatek 100% ceny kurzu.

 

Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky), rozhodující je datum razítka pošty.

Spojení:


Pavel Turnovský, Jaselská 22, 160 00 Praha 6 
224 325 920, 724 123 419 e-mail: turnov@rezonance.cz                                                                    
                                                                                                                                                           


Martina Lukášková, Erbenova 995, 250 82, Úvaly u Prahy nebo Radlická 99, 150 00 Praha 5
 
728 113 502, e-mail: astrologMarLuk@seznam.cz                                                                                 
                                                                                                                  S přáním, aby vám bylo vše k dobru: