Rudhyar: Osmý dům

Dane Rudhyar: Osmý dům

Život jedince je jako elipsa která má dvě ohniska, na rozdíl od kruhu který má pouze jeden střed. Těmito dvěma ohniskovými body, principy nebo tendencemi které jsou gravitačními body života a vědomí lidské bytosti, jsou, jak jsme viděli, individuálnost a vztahovost, jednotlivě představované Ascendentem a Descendentem. Protože astrologie vztahuje všechny své symboly a interpretace k začátku cyklů, prvnímu okamžiku individuální existence, prvnímu nádechu který propojuje nově zrozený organismus s otevřeným prostředím, domy nativity jsou počítány od Ascendentu, od prvního k dvanáctému. Nicméně, cykly existence nejsou uzavřené kruhy, dvě síly pocházející z principů individuálnosti a vztahovosti ovládají každá jednu polovinu cyklu. Hemicyklus pod horizontem je ovládán úsilím o aktualizaci všech možných potencialit obsažených v jedinci při narození, hemicyklus nad horizontem, přestože stále hluboce ovlivněn procesem sebe – aktualizace a úsilím o sebe – naplnění, je silně podmíněn charakterem a výsledky vztahů do kterých jedinec musí vstoupit pokud má dosáhnout úplného osobního naplnění.

Z těchto důvodů, přestože je naprosto logické počítat domy od prvního k dvanáctému, by měla být brána v úvahu také skutečnost, že na Descendentu začíná poutat jedincovu pozornost nová řada faktorů – faktorů souvisejících se změnou – způsobující a alespoň na určité úrovni vedoucí k vzájemným vztahům. Takto je Descendent rovněž, v jistém smyslu, výchozím bodem řady zkušeností které vyžadují plodné vzájemné vztahy – vztahy které také nevyhnutelně zásadním způsobem transformují jedincův životní postoj a vědomí. Dům s číslem osm, pokud začínáme počítat od Ascendentu, by také měl být interpretován jako druhý, když začínáme od Descendentu. Z tohoto důvodu může mít každý ze šesti zmiňovaných domů nad horizontem dva základní významy, jeden vztahující se k Ascendentu – principu osobitosti – a druhý vztahující se k Descendentu – principu vztahovosti. Jedinec se rozvíjí a aktualizuje své schopnosti pomocí prvních šesti domů, a vztahy se kterými se setká v těchto šesti oblastech zkušenosti jsou zakoušeny a hodnoceny zejména z hlediska individuálního já.

Stejným způsobem, to co se aktualizuje a utváří v šesti domech které začínají na Descendentu je zejména to, s čím se jedinec setkává z hlediska vztahů které mají stále větší důležitost a vliv – ať už uvažujeme manželské nebo striktně společenské vztahy. Od tohoto bodu jedinec soustřeďuje svou pozornost spíše na to co jeho životu přináší vztahy než na své vlastní já. Samozřejmě že se to co tyto vztahy přinesou nakonec vrátí k jeho osobnímu smyslu a začne nový cyklus na vědomější a zralejší – nebo negativně, sestupné – úrovni osobní existence.

To neznamená že v každém okamžiku svého života má jedinec zkušenosti pouze v oblasti jediného domu. V každém okamžiku života jsou potenciálně zapojeny všechny domy – tak jako léto předpokládá zimu a ledové polární pustiny tropickou džungli. Když astrolog dává konkrétní významy oblasti domu z hlediska cyklického procesu rozvíjející se osobnosti, tak by měl stanovit základní kategorie zkušeností, a především vztahu mezi těmito rozdílnými kategoriemi zkušeností, to znamená, způsob kterým se navzájem slučují a jedna závisí na okolnostech jiných. Každý typ zkušenosti je potenciálně zahrnutý v každé další a každá významná zkušenost může být dána do spojitosti s archetypem. Je to spojitost zkušenosti s tímto archetypem, který jí dává svůj esenciální význam z hlediska celého života jednotlivce.

Alespoň holismus takový přístup k existenci uplatňuje. V současnosti může být skutečně plná zkušenost žita, pouze pokud bude mít povahu opravdové plnosti, každé pole aktivity – každý dům – bude do značné míry zapojeno. Přesto bude některé pole aktivity zdůrazněno, a je to toto zdůraznění, toto ohnisko vědomé pozornosti, které výrazně ovlivní cíl zkušenosti a podmíní její výsledky.

Když tradiční astrolog mluví o osmém domu jako o domu smrti a regenerace – jeho interpretace je založena především na korespondenci s tak často – a podle mého názoru přehnaně – zdůrazňovaným vztahem mezi zodiakálními znameními a domy, to znamená že první dům koresponduje s Beranem, druhý s Býkem a osmý se znamením Štíra. Vytváření takových korespondencí má určité opodstatnění, ale obvykle je to zavádějící. Zodiakální znamení a domy představují dvě odlišné významové řady. I když dvě významové řady spolu souvisejí – zejména z numerologického úhlu pohledu, poukazují na odlišné faktory. V případě osmého domu pomocí takové korespondence ničeho nedosáhneme, protože Štír je jedním z méně chápaných a většinou nerozumně očerňovaných znamení zodiaku.

V sezonním cyklu solárního roku se Štír vztahuje ke středu podzimu. Každoroční vegetace v mírném podnebním pásmu v tomto období obvykle zakouší svůj „zánik“. Ale jsou tu také semena která v rámci procesu rozpadu a tlení listí neumírají. Ztotožnit jedincovo vědomí se semenným procesem znamená pro jedince povznést se nad cyklickou smrt a možná zakusit když ne transformující přeměnu nebo zásadní repolarizaci, tak alespoň podílnictví na konečném jarním znovuzrození vegetace. Numerologicky, a podle gnosticko – křesťanské tradice, osmička opakovaná na třech úrovních je symbolickým číslem Krista (888). Kristův mýtus je soustředěný kolem Ukřižování a opětovného Vzkříšení, číslo osm je tedy adekvátní domu smrti a regenerace.

Ale cyklická posloupnost domů má jiný důležitý význam. Popisuje dvanáct základních fází rozvoje jedincova vědomí. Vědomí, v západním smyslu slova, v sobě zahrnuje dva opačné póly: individuálnost a souvztažnost. Stejně jako žádný jedinec není narozen osamělý nebo bez minulosti, podmiňují výsledky minulých vztahů – karma – stav nového já, které se následně ukazuje samo sobě a světu tím způsobem že se setkává s novými vztahy a zakouší je. Tyto vztahy poté podmiňují nové já.

Takto, astrologicky řečeno, by měl být Descendent nahlížen jako začátek nového procesu, procesu kterého je sedmý dům první a osmý dům druhou fází. Osmý dům také poukazuje na vlastnictví, ale – snad s výjimkou horární astrologie, ve které je každý symbolický koncept zosobňován a interpretován z hlediska samostatných událostí – je tradiční interpretace vlastnictví typu osmého domu jako „majetku partnerů“ nesprávná. To co je naznačováno je bohatství vztahu, totiž, osmý dům popisuje celou existenciální situaci které vztah musí čelit pokud se mají aktualizovat jeho možnosti. Odhaluje také to co má vztah k dispozici aby se stal funkčním prvkem společnosti.

Evidentně, vztah „vlastní“ to co do něho partneři přinesou. Ale není to pouze součet dvou příspěvků, prozatím je to vztah typu sedmého domu stabilizovaný a na cíl orientovaný interakcí mezi dvěma partnery, která dodává hodnotu navíc těmto příspěvkům uvažovaným samostatně. Kvalita partnerského vztahu se stává aktivním a produktivním – nebo potlačujícím a možná destruktivním – prvkem. Toto je velmi důležitý fakt. Například, pokud se v sedmém domu nachází planeta, neovlivní pouze záležitosti vztahu, ale také záležitosti nebo problémy zasahující do osmého domu.

Kromě toho, tak jako se žádný jedinec nerodí do prázdna, tak se žádný vztah neodehrává v prázdném prostoru. Prostor přestavuje jednak biosféra jako celek, tak i konkrétní společnost ke které partneři náleží nebo v které vztah začíná a bude se rozvíjet. Biosféra partnery vybavuje – podle podnebí, země a ročního období – základními psychickými potřebami, společnost má stanoveny způsoby kterými má být každý vztah prováděn. Manželský vztah musí vyhovět společenským a nábožensko-etickým tabu, právě tak jako obchodní partnerství musí být včleněno, musí se držet řady předpisů, platit daně atd. Partnerský vztah se musí přizpůsobit precedentům platným v jejich prostředí. Společnost je vybavuje velkým množstvím možností, ale také mnoha omezeními. Všechny se vztahují k osmému domu.

Dům, jeho hrot a planety v něm umístěné naznačují jak nejlépe a nejrealističtěji může jedinec přistupovat k možnostem a omezením zahrnutým ve vztazích pokud mají být úspěšné. Úspěšnost mohou představovat peníze, expanze, vliv nebo to může znamenat že jedinec, díky těmto vztahům, zakusí cennou sebe-transformaci a bude schopen dosáhnout hlubokého uvědomění a zkušenosti kterých by sám nikdy dosáhnout nemohl.

Vztah by neměl být myšlen pouze jako zainteresování dvou partnerů v exkluzivním manželství nebo obchodním svazku. Několik partnerů, vlastně skupinu, může spojovat relativně stabilní a pevný základ – tak pevný jaký dnes spojuje většinu manželství. Taková skupina může mít obchodní význam, ale její cíl může být náboženský, politický nebo „okultní“. Skupinový vztah obvykle funguje pomocí nějakého typu rituálu: moderní obchod je dlouhým sledem rituálů od kanceláře a továrny až po Wall Street a její směnu cenných papírů, život v armádě není téměř ničím jiným než nepříjemnou sérií rituálů, končících na bojišti. Celé město, pokud by bylo pozorováno z výšky v průběhu celého dne, skýtalo by pohyblivý obrázek rituálu pouličního dopravního ruchu, hromadění a vyprazdňování, světla a tmy. Své rituály mají náboženské organizace. Cílem těchto rituálů, všech kolektivních slavností, včetně koncertů, oper a baseballových zápasů je posílení kolektivních psychických vazeb mezi členy jednotlivé společnosti nebo skupiny. Jinými slovy, rituál je považován za něco co vytváří zvláštní plus faktor, který je vyvolán když je skupina psychicky a emočně integrovaná. Existuje dokonce fyzická a elektromagnetická integrace která nastává když se lidská těla dotýkají a společně pohybují podle sdíleného rytmu.

Rituály kterých se drží okultní nebo mystické skupiny při svých setkáních, zvláště v nebezpečné formě „obřadné magie“, mají stejný účel jako kterékoliv společenské nebo náboženské rituály, kromě toho mají, nebo by měly mít, pokud jsou účinné stále vědomější, promyšlenější a často působivější smysl. Mantry, zaklínadla, tradiční gesta a užívání symbolických předmětů může přinést u skupinově zúčastněných pronikavé soustředění jejich volní síly stejně jako emocí. Pro určitou úroveň těchto skupinových operací jsou charakteristické rituály amerických indiánů, stejně jako Svobodných zednářů. Ve skutečnosti, společnost jako celek je založena na rituálech.

Pouze pokud je individualismus intenzivně zdůrazněn mohou být ritualistické vzorce společenských institucí překonány. Ale vzdorovití jedinci poměrně záhy budují nový typ rituálů. Životní činnost mění své skupinové utváření, své standardizované postupy a způsoby jednání, ale vždy se setkává s typem zkušeností osmého domu. Také sexuální rituály nadále existují, přestože způsoby jednání a etika se mohou změnit.

Základním problémem je, zda těmto rituálům má být dán pozitivní, exaltovaný a emoce pozvedající význam, nebo jestli mají být zakoušeny jako obtěžující rutina a otročina. K setkání s takovým problémem dochází, když ideál Praxe Boží Přítomnosti v každém okamžiku dne nabývá svůj nádherný a léčivý význam. Každý rituál by ve svých účastnících mohl evokovat Božské. Této realizace může být dosaženo pouze pokud kvalita vztahu mezi účastníky vytváří možnost evokace – a tím jejich přerození na vyšší úroveň celistvosti a neegoistické lásky.

Ve společnosti v které je všechno ovlivněno „businessem“ je opravdu podivné že toto slovo není uváděno v tradičním přehledu záležitostí ke kterým se tento dům vztahuje. Uvažovat o druhém domu jako o domu businessu znamená neporozumění tomu co slovo business v podstatě naznačuje. Druhý dům se vztahuje k tomu co jedinec soukromě vlastní a co může používat k aktualizaci svého potenciálu zrození, ať už jsou vlastnictvím hmotné majetky nebo psychologické a duševní schopnosti. Osmý dům pojednává o businessu jako takovém protože jakýkoliv business v sobě zahrnuje nějaký typ smluvního vztahu nebo dohody které vyžadují alespoň dvě osoby a více nebo méně legální garance společnosti jako celku. Manželství je nebo bylo smlouvou teoreticky platnou „dokud nás smrt nerozdělí“, a stvrzenou zákonným a náboženským souhlasem. Splátka úvěru, hypotéka a všechny různé druhy směny, ať už se týkají nebo netýkají peněz, jsou založeny na meziosobních a společenských vztazích a to v podstatě znamená na svěřené důvěře.

Ve všech záležitostech kterými se fakticky zabývá oblast zkušenosti osmého domu jsou obsaženy tři základní faktory: důvěra – která sama o sobě naznačuje čestnost – organizace a zodpovědnost. A to na pozadí rozsáhlé aktivity sedmého domu lásky – lásky jako schopnosti dát konstruktivní a integrovaný význam meziosobním a tím společenským vztahům a takto zhmotnění schopnosti zakoušet a konkretizovat smysl a hodnotu soudržnosti.

Účastnit se rituální aktivity bez důvěry v účastníky může být velmi nebezpečné, přestože je to něco co se v životě naší společnosti děje neustále, zvláště v moderních městech, a proto naše společnost dává zkušenostem osmého domu převážně negativní význam. Politika je negací důvěry, a dokud bude samotný koncept politiky nacházet místo v společenských a meziosobních vztazích, společenská soudržnost stejně jako některé případy bohaté sklizně musí mít v osmém domu své hořké plody. Politika musí být nahrazena správou v společenském a úředním smyslu. Tedy, výsledek vztahu nebo obchodní smlouvy – a plus hodnota vytvářená lidskou kooperací – by měly být řízeny nejen zájmy účastníků, ale zájmem vztahu samotného a toho co přináší společnosti a lidstvu a Zemi, obrovskému planetárnímu organismu v kterém by lidstvo mělo vykonávat konkrétní funkci, tak jako ji vykonává rostlinná a živočišná říše, větry a moře.

Jestliže je vztah sedmého domu opravdu funkční, tak tento funkční účel v oblasti zkušeností osmého domu dosahuje své substanciace. Stejně jako s touto substanciací a přijetím konkrétního charakteru se partneři musí vyrovnat se zodpovědností za cokoliv co tento vztah přináší jiným osobám a zvláště celému společenství a Zemi.

Společná aktivita páru nebo skupiny produkuje různé výsledky, uvolňuje nové energie, nebo vytváří nové bohatství. Jak mají být plody této aktivity použity? Toto je základní otázka osmého domu, protože tento dům je domem následným a všechny takové domy – druhý, pátý, osmý a jedenáctý – pojednávají o užití síly která je k dispozici tomu co se nachází v rohových domech – prvním, čtvrtém, sedmém a desátém. V druhém domu jedinec užívá to co vlastní, a je zde naznačen určitý typ osobního řízení. Ale v oblasti obchodu přijímá řádné vedení nadosobní význam, to znamená, manager nepoužívá plody skupinové aktivity k svému účelu, ale k účelu vztahu mezi účastníky skupiny – to znamená firmy, vlády, národa jako celku.

Zodpovědnost znamená schopnost reagovat. Reagovat na co? Na manželskou nebo společenskou situaci způsobenou konkrétními výsledky společného vztahu. To znamená schopnost řídit, zvládat a přidávat konstruktivní společenské cíle plodům tohoto vztahu.

Tato zodpovědnost se vztahuje ke všem úrovním aktivity sedmého domu – sexuální aktivitě stejně jako obchodním ziskům nebo ztrátám. Schopnost se projevuje navenek. Může být zhmotněna jako početí dítěte, nebo jako peněžní zisky, ale také jako znečištění vzduchu a vody průmyslovým podnikem. Každé uvolnění energie může být jak pozitivní tak negativní – nejčastěji je částečně obojím. Je obchod výnosný? Co dědictví zanechá pro budoucnost? Budoucnost účastníků, určené především pro jakýkoliv vztah který bere v úvahu smluvní dohodu která jejím účastníkům dědictví přinese. To by mohlo představovat smrt minulosti po které následuje přerození, nebo umírání které obklopuje budoucnost karmickými přízraky a nerozřešenými pocity marnosti.

Osmý dům je velmi důležitým domem, ale pro někoho je těžké interpretovat jej v jedincově nativitě. Z hlediska typu zkušenosti osmého domu musí jedinec učinit své snad nejhlubší a nejpodstatnější volby. Tyto volby nebudou ovlivňovat pouze jedince ale společnost jako celek. V tomto smyslu mají existencialističtí filosofové pravdu když říkají že člověk je zodpovědný celému lidstvu.

Dane Rudhyar: The Astrological Houses – The Spectrum of Individual experience 1972

pracovní překlad Jiří Markes

Comments are closed.