Rudhyar: Devátý dům

Dane Rudhyar: Devátý dům

Zkušenosti dávané do souvislosti s devátým domem jsou v podstatě ty se kterými se jedinec setkává v průběhu svého hledání smyslu věcí. Tento dům který je domem “ padajícím “ speciálně popisuje také záležitosti které vztahům a všem druhům skupinové aktivity umožňují nejúspěšněji fungovat a rozvíjet se v rámci systému konkrétní společnosti a kultury. Toto vyžaduje znalost celkových podmínek, postupů a pravidel které strukturují konkrétní způsob života společnosti a možností které k dosažení úspěchu a expanze tento způsob života poskytuje. Devátý dům je tradičně domem filosofie a náboženství, ale také pojednává o všech zákonných otázkách. Obecně se vztahuje k všemu co rozšiřuje jedincovo pole aktivity a prostor jeho mysli – dlouhé cesty, úzké kontakty s jinými kulturami a obecně cizinci a takto “ velkými sny “ které odhalují otevřenému vědomí směřování životních změn, význam minulosti, přítomnosti a předvídatelných událostí stejně jako trendů individuálního a kolektivního osudu. V rámci tohoto domu přicházejí také zkušenosti s věštci, proroky, vykladači osudu, statistiky zaměřenými na budoucnost, vyvozovači závěrů atd.

Devátý stojí proti třetímu a doplňuje jej. Zatímco třetí dům poukazuje na potřebu jedince vyrovnat se se svým uzavřeným a osobním prostředím, a tak ho poznat a porozumět mu, devátý dům je polem ve kterém se pokouší objevit význam rozsáhlejších oblastí společenské existence které nemůže zakoušet přímo ale které jeho mysl může zkoumat pomocí použití analogie, generalizace a abstrakce. Tyto dva domy symbolizují dvě polarity lidské mysli, konkrétní a abstraktní. Každá plně rozvinutá mysl funguje z hlediska kombinace obou typů myšlení, ale téměř každý bude mít sklon upřednostňovat jeden před druhým. V našem analytickém a empirickém věku bude člověk s vědeckým smýšlením přirozeně zaměřovat svou pozornost na zkušenosti třetího domu, příkladem tohoto trendu je Louis Pasteur, protože jeho nativní horoskop ukazuje komplexní nahromadění planet ve třetím domu.

Na druhé straně u metafyzika nebo filosofa, jehož úkolem je syntetizovat data a objevovat všeobecné principy, by se dalo předpokládat že by mohli mít v nativitě plný devátý dům. Nicméně, takové očekávání není zrovna oprávněné protože planety v domě nutně nenaznačují že jedinec bude mít mimořádné zkušenosti nebo bude produkovat velké věci z hlediska toho co dům představuje. Planeta v domě naznačuje že funkce označovaná touto planetou by měla být nejvýhodněji použita při zacházení se zkušenostmi ke kterým se dům vztahuje, měla by být použita protože problém který se objeví v této oblasti zkušenosti může být nejlépe vyřešen tímto způsobem. Nicméně, dům může být klidně prázdný a v této oblasti není žádný velký problém protože jedinec je schopný se přirozeně vypořádat s tím co v ní nachází. Musí být hledána jiná indikace v zodiakálním znamení na hrotu domu nebo v jeho vládci. Přítomnost lunárních uzlů může být signifikantní a jako vždycky musí být uvažována celá nativita, někdy to co se zdá být pozoruhodným prvkem jedince je ve skutečnosti druhotným výsledkem nějaké podstatnější vlastnosti nebo schopnosti. A zřejmě velký myslitel může být ve skutečnosti médiem nebo kanálem skrze které kolektivní mysl, nebo dokonce mysl partnera jehož vliv může nebo nemusí být vědomě přijímaný, operuje.

Dane Rudhyar: The Astrological Houses – The Spectrum of Individual experience 1972

pracovní překlad Jiří Markes

V nativitě Alberta Einsteina je Jupiter na 27 st. Vodnáře v devátém domu v opozici na Uran ve třetím domu a Pluto v kvadratuře na Jupiter. To může být považováno za významně symbolické stejně jako prorocké. Einsteinův slavný vzorec umožnil výrobu atomové bomby, bomby která používá uran a plutonium, v případě plutonia prvku který byl v době Einsteinova narození a dokonce i v době kdy objevil Teorii relativity neznámý. Ale zatímco Jupiter v devátém domu evidentně rozšiřuje schopnost abstraktního myšlení, a Uran ve třetím domu zostřuje jeho analytický intelekt a odpor ke starým koncepcím, tyto planety se stejnou měrou vztahují k problémům kterým musel čelit a k tomu jak je řešil. Tyto problémy, samozřejmě, měly mnoho do činění se společenskými faktory – Jupiter – a s jeho rodným prostředím, které musel opustit. Jupiter je vládcem silně obsazeného desátého domu s hrotem ve znamení Ryb dynamizovaného přítomností Slunce, což by normálně naznačovalo že by získal maximální profesionální a veřejný vliv v cizí zemi.

V záležitostech týkajících se mysli jedince, by se vždy mělo rozlišovat mezi „znalostí“ a „pochopením“. Akt obeznámenosti patří k třetímu domu protože naznačuje pouze přímý kontakt jedince s něčím v jeho prostředí. Znalost může být získána přímo z dojmu nebo v psychologickém a mystickém smyslu ze stejně tak přímého jako i nevyvratitelného vnitřního náhledu nebo poznání. Pochopení je daleko složitější proces protože vyžaduje syntézu mnoha faktorů a známých dat. Je výsledkem holistického procesu který ve skutečnosti zahrnuje pozadí zkušenosti člověka a jeho kultury. Nedá se striktně říct „znám“ smysl něčeho, zkušenost smyslu přichází skrze pochopení.

Synonymem pochopení je porozumění. Porozumět něčemu znamená pochopit soudržnost faktorů na kterých jsou tyto věci závislé z důvodu své existence a svého chování. V nejhlubším smyslu pochopit něco nebo někoho znamená vzít v úvahu kritérium vztahu této věci nebo tohoto jedince k celému vesmíru. Můžete „vědět“ že osoba spáchala zločin, ale toto jednání můžete „pochopit“ pouze pokud jej uvidíte v jeho osobním, společenském a dokonce kosmickém – a tím astrologickém – referenčním rámci. Newton „věděl“ že zralá jablka padají z jabloně dolů, ale toto padání pochopil až když je mohl vztáhnout k univerzálnímu zákonu, gravitaci. Samozřejmě, nejobtížnější formou pochopení je ta, která se týká jednání nebo osoby v kterých je poznávající osobně zainteresován.

Složitá povaha procesu pochopení a hledání smyslu vede ve většině případů k použití symbolů. Devátý dům je domem symbolů. Všechna slova jsou symboly. Většina gest jsou symboly které se vědomě nebo nevědomě opakují. Pářící tance ptáků jsou symbolické, a tak tomu je i s lidským jednáním a tělesnými postoji při namlouvání. Všechna umění jsou symbolická, i když to umělec odmítá připustit ve své zaujetí tím co nazývá „objektivita“ nebo náhodné faktory. Toto zaujetí některých moderních umělců je samo o sobě symbolickým vyjádřením konkrétní kulturní fáze a umělecké výsledky takovou fázi symbolizují. Jasnovidec který je požádán o vyřešení klientova problému obvykle vizualizuje symbolický objekt nebo scénu, nebo ve svém mozku slyší slova která jsou také symbolická.

Symboly musí být interpretovány. Každý jedinec je interpretuje z hlediska toho čím je, toho co zná, nebo co cítí – anebo cítil v minulosti – na pozadí své kultury a rodinné tradice. Nativita je také symbolem. Symbolizuje složitý vztah existující mezi nově zrozeným organismem a vesmírem. Rovněž všechny náboženské koncepce a mystické vize jsou symbolem takového vztahu člověk – vesmír. Mluvit o „zkušenosti Boha“ – typické zkušenosti devátého domu – je zkrátka nešikovný způsob symbolizace Boha, „pocitu“ takzvané „jednotící“ zkušenosti v které je celý vesmír zredukován v jednotu na kterou osoba promítá odpověď na všechny své myslitelné potřeby.

To neznamená že Bůh neexistuje. Samotná skutečnost že víme že jsme obklopeni mnohostí předmětů, pohybů, energií, činí pro nás nevyhnutelným, nebo alespoň pro některé bytosti, představovat si nebo pociťovat existenci protikladných faktorů, jednotu. Metafyzik může tento fakt a jeho nevyhnutelné následky chápat, pokud jde o mentální koncepce a může formulovat kosmologii nebo teologii. Oddaný stoupenec a mystik, možná dvěma rozdílnými způsoby, ho pociťují a zakouší jako vědomí transformující intuici tak reálnou že nabývá podoby určitého druhu Přítomnosti. Ale přesto jsou slovo, jednota a ztělesněná Přítomnost symboly. Celý vesmír, jak ho vnímáme, je symbolem našeho lidského a individuálního stupně evoluce. Proto je hindským filosofem nazýván mája, slovem které je obvykle ale neadekvátně překládáno jako „iluze“. Symboly nejsou iluzemi! Jsou projekcemi toho co jsme, obecně, kolektivně a individuálně. Ale my je potřebujeme abychom fungovali jako lidské bytosti. Jsou vyjádřením kvality lidské soudržnosti v jakémkoliv konkrétním čase a místě.

To co nazýváme „zákon“ je také takovým symbolickým výrazem. Zákony společnosti prozrazují základní charakter soudržnosti jejích členů – a často spíš než ideál opravdové kvality ideál konkrétního způsobu života. Společenská realita často nedává za pravdu ideálům ztělesněným v zákonech. Nicméně v případě obchodní operace nebo dokonce manželského vztahu musí být tyto zákony „známy“ – devátý dům je třetím domem pokud začínáme počítat od Descendentu, principu vztahu – i když mají být překračovány. Devátý dům představuje prostředí vztahu , tak jako třetí dům představuje prostředí subjektu. Znalost podmínek v jakémkoliv prostředí umožňuje jedinci fungovat úspěšně jak jen je to možné.

V tomto smyslu je znalost silou, nebo spíše způsobem dosažení síly. A zatímco na osobní úrovni je síla představována čtvrtým domem, na společenské úrovni je záležitostí desátého domu.

Nebezpečí kterému se čelí z hlediska devátého domu je přílišná expanze způsobená ctižádostí a nenasytností po moci nebo symbolu společenské moci, penězích. Ctižádost je negativním aspektem pochopení, protože naznačuje chorobný egocentrický přístup k lidským vztahům. Ctižádostivý, egocentrický jedinec používá vztahy k vzestupu svého vlivu nebo prestiže, dělá ze vztahu pomocnou sílu a ty kterých se vztah týká si podmaňuje k svému záměru. Tím je vztah zneužit a nakonec se alespoň potenciálně stává destruktorem harmonického a zdravého života většího celku – společnosti nebo samotné planety.

Výše jsem uvedl že osobitost a vztahovost jsou dva základní principy veškeré existence, harmonický a správný způsob života vyžaduje jejich souhru. Jeden nabývá na síle v určitém čase zatímco druhý ztrácí a naopak. Ale každý by si měl ponechat svou skutečnou povahu. Když se jednomu z nich daří znehodnotit charakter konkrétního cíle druhého, lidský život se stává disharmonickým, napjatým a z podstaty získává destruktivní kvalitu. Ve většině případů začíná disharmonický proces ve zkušenostech třetího domu, pro destruktivní tlaky nebo šoky prostředí působící na vnímavost, nervový systém nebo mysl jedince. To může být ještě více soustředěno ve čtvrtém a pátém domu, jak osobnost roste v individualitu je zmrazena strachem, nedůvěrou nebo zlostí a ve svých snahách o sebevyjádření opakovaně zakouší frustraci. Potom se učí pomocí zkušeností šestého domu že základní volba která je mu ponechána je být mistrem nebo být otrokem. Výsledkem je že již nemůže zakoušet lásku, sdílení, důvěru, tak začíná v rámci skupin a se svými partnery jednat chtivě, snaží se nahromadit vliv vytvářený společností a skupinovým vztahem. To může znamenat hromadění velkého množství kapitálu stejně jako dosažení nejlepší společenské úrovně, a to naznačuje překroucení zákonů – přírodních stejně jako politických – které se tak stávají nástroji jeho vzestupu.

V takových případech nejde o otázku harmonického pochopení ale pouze o typ vědomí který slouží ambicím ega. Je to vědomí které může být použito v rozporu s harmonickým naplněním, v rozporu s láskou. Je to vědomí pervertované mysli, nebo dokonce může jít o vědomí těch kteří hledají vědomost pouze ve svém vlastním zájmu a v procesu posilování své osobní proslulosti. Jde o vědomí kterému chybí moudrost, vědomí které nezvažuje konečné důsledky toho co je poznáváno a formulováno pro obecné a nenáročné společensko-politické užití. Ve skutečnosti je to typ vědomí který má naše společnost v největší úctě, protože naše společnost je prostoupena soutěživým a ambiciózním duchem, zbožňováním úspěchu a síly, bez zájmu o použité prostředky nebo o to co tyto prostředky učinily s kvalitou vztahů které umožnily možnosti vzestupu vlivu egocentrického jedince.

V takové společnosti se mysl až příliš snadno stává nástrojem který říká jak používat energii uvolňovanou skupinovým vztahem a kooperací – často kooperací pod nátlakem – k dosažení úspěchu. Toto je způsob myšlení politika a také černého mága, protože magie byla původní cestou pomocí které mohly být lidské energie použity ke skupinovému účelu. Účel může být buď ozdravný nebo zajišťující skupině cokoliv co je podstatné pro její existenci nebo duchovní růst. V takovém případě se dá mluvit o „bílé magii“. Nicméně, když se motivací pro použití skupinové síly stává ambice skupiny nebo nenasytnost vůdce, když je založena na nenávisti nebo má své kořeny ve strachu, potom jde o „černou magii“.

Zkušenostní pole osmého domu potvrzuje uvolnění kolektivní skupinové síly, ať už fyzické nebo psychické – okultní. V devátém domu jsou poznávány zákony a techniky které činí takové uvolnění skutečně efektivním. V desátém domu je tato síla zakoušena v soustředěném stavu, stala se společenskou silou, v dobrém i ve zlém.

Dane Rudhyar: The Astrological Houses – The Spectrum of Individual experience 1972
Astrologické domy – Spektrum individuální zkušenosti

pracovní překlad Jiří Markes
učební materiál Astrologické školy pro statečné

Comments are closed.