Rudhyar MEDITACE O EXISTENCI – ROZJÍMÁNÍ NAD BYTÍM

1. Existence (Bytí) je pohyb od přesně určeného souboru potencialit k jejich dokonalé aktualizaci.

2. Dokonalá aktualizace vyžaduje vzájemné ovlivňování a spolupůsobení každé potenciality se všemi potencialitami ostatními.

3. Při vzájemném ovlivňování mají původní kvality potencialit sklon porušovat své uspořádání, jejich charakteristický rytmus je poškozen. To pak rodí zmatek, utrpení a smrt.

4. Kde je zmatek, tam je nutno znovu nastolit čirost; kde je utrpení, tam je třeba znovu navodit integritu kde je smrt, vědomý a vítězný nový počátek musí přemoci entropii a nevědomí. Tímto vítězstvím se dosahuje nejhlubší potenciality ze všech, možnosti integrace. JEDNO, tady a teď – jako “JÁ”.

5. Katarzí a znovuzrozením je v lucidním vědomí opětovně vzkříšen proces aktualizace původního souboru potencialit. Popud k vzájemnému ovlivňování začíná být záměrný. Vzájemná harmonizace, která je božskou Láskou, souhra vztažných existencí, nepoznamenaná smutkem, nezkalená nevědomím a smrtí, postupuje k dokonalému stavu aktualizace, která je božskou podstatou.

6. Dokonale Aktuální je mnohojediné Božství, Společenství, v němž panuje dokonalá shoda (unanimita), Pleroma. Zdroj existence je SLOVO-na-počátku, přesně určený soubor potencialit; a každá potencialita v procesu existence je jednotkou. JEDNO je ve všem. JEDNO integruje SLOVO-na-počátku, mnoho jednotek v procesu aktualizace – Melodie-Duší – a závěr cyklu, mnohojediná Božská Dokonalost. Mimo, skrze, ve všech cyklech, nerozšířené, nepodmíněné, nepoškozené je – JEDNO. Je to nejvyšší možnost v nekonečném, absolutním Vše-Možném. Je to SVÉBYTNÉ JÁ (SELF).

7. Každý proces aktualizace zanechává po sobě zbytky dezintegrovaných prvků, produkty nenapravitelně deviovaných (vychýlených) a zvrácených vztahů. Proto musí mnohojediné Dokonalé Společenství vyvolávat a probouzet z nekonečně Vše-Možného nový soubor potencialit, aby zajistilo základ pro reintegraci zbylých-odpadků. Nový pohyb existence začíná jako JEDNO, operující uvnitř Nekonečně Vše-Možného (Vše-obsahující Potencialita), spojuje nové potenciality ve Zdroj, jednotný proud energie, rozšiřující se SLOVO nebo Logos.

8. Uvnitř cyklů jsou další cykly, mikrokosmy uvnitř makrokosmů. Tam kde je existence, tam je i změna vztahů. A tam je i čas, substrát vší změny, matrice všeho vědomí. Co je na počátku dynamicky činným uvolněním potencialit, spontánně aktualizovaných v jejich vlastním jedno-rozměrném prostoru, stává se díky vzájemnému ovlivňování a spolupůsobení tkanivem individualizovaných melodií změny. Každá melodie je Duší – potencialitou v procesu aktualizace. A tento celosvětový proces se rozvíjí z úrovně na úroveň druhotných možností a stále více složitějších forem vztahů. To je svět času a repetitivních proměn, v němž původní kvality uvolněné Vše-Možným, se zaplétají, odchylují, kazí a matou.

9. Avšak v tomto světě, z této změny, se rodí vědomí (pospolitost zkušenosti) a z vědomí záměr a z uskutečněného záměru vůle k ryzosti, k pravdě, k vítězství nad touhou po stále nových nebo znovu navazovaných vztazích – vůle ke katarsi a k novému počátku novým způsobem.

Každá úroveň vztahů přináší nové hlubiny možnosti, jen latentně naznačené v původním souboru potencialit, který ustavilo SLOVO na počátku. Každá hlubina zjevuje novou fázi JEDNOHO-v-jednání, novou kvalitu operativní celistvosti, nový možný způsob integrace a “lásky”. Ale protože původní SLOVO přesně určuje ohraničený soubor potencialit (jakkoli nepochopitelně rozsáhlý se nám, kteří žijeme ve spletité úrovni pozemské existence, může zdát!), musí pak, podle časového modelu, přijít fáze návratu k jednoduchosti ve vztazích.

Postupně si ty nejsložitější životní-organismy začínají uvědomovat nejen organismy druhé, ale také původní Melodii Duše. K ní pak při své smrti připojují plody vztahů, které mohou být sklizeny, aby posílily intenzitu a plnost resonance melodií těchto rozvíjejících se potencialit. Pak se začíná nejasná síť celosvětových vztahů zahušťovat do základních harmonií, které sjednocující prvotní Melodie-Duše, jež tryskají z původního SLOVA. Každá harmonie je syntézou obsahů, plností bytí. “Prostor” mezi Melodiemi-Duší se zaplňuje vzpomínanými esenciálními (t.j. duchovními) vztahy. Každá melodie je ke konci esenciálně plně vztažená ke každé další melodii. Tak se nastoluje Pleroma, mnohojediné Společenství, které je jedno, protože JEDNO se rozkládá v celé své rozprostraněnosti. To je mnohojediný Bůh, Plně Aktuální.

10. Od samého počátku po naprostý konec jakéhokoli cyklu existence, Bůh v podstatě je, bez ohledu na čas a určitý okamžik. Jenže “být” v plné aktualitě předpokládá “stát se” -, neboť plnost bytí vyžaduje také plnost vztahů mezi vším co je. A vztah potřebuje čas, změnu a vzájemné působení úroveň po úrovni. Bůh je, člověk se stává božským. A Bůh je plně božský, jedině když se člověk stane dokonalou aktualizací Božích potencialit. “Být” a “stát se” nejsou protiklady. Prostupují se vzájemně v neustále se vynořujícím čase, cyklu a vesmíru.

Bůh je, ale v jádru “bytí” působí JEDNO. ONO jedná ve všem co je nebo se stává. Během celosvětového-procesu ONO působí jako Nejvyšší Svébytné Já (Self). Současně však působí i jako “JÁ” v člověku vítězícím nad entropií a složitostí vztahů – “JÁ” přitahující rozsáhlou síť “svých”minulých vztahů a přinášející sklizeň-semen jejich smyslu a hodnot Melodii-Duše, kterou “JÁ” JSEM v podstatě a v božství – Melodii-Duše, která se rozvinula z jednoho základního Tónu – jednoho “písmene” nesmírného SLOVA-na-počátku.

Melodie-Duše Já jsem se chýlí ke svému závěru – a tímto závěrem je mnohojediné Pleroma Dokonalosti, božské MY. JEDNO je také v NÁS.

11. ”Den Buď-s-námi”… JEDNO volá nad vrchy a údolími lidské existence: “Buď S Námi!” Ale jen ti mohou odpovědět na toto volání omegy času, kdož jsou “JÁ”, kdož jsou vrcholky hor vědomí. A být takovým “JÁ” vyžaduje odpoutat se od zapletených vztahů plání a měst pozemského života.

Jedinec dokáže bojovat s okovy tato schopnost však pramení z jiného spoutání – z připoutání k vůli, která bojuje. Cesta ducha znamená nabídnout JEDNOMU, naprosto odevzdaně, působnost vědomí, žeň intelektuálních schopností a vnitřního bohatství. Tato cesta vyžaduje (1) být bezvýhradně odhodlán a připraven začínat znovu (2) Nechat JEDNO, Svébytné Já (Self) začít pracovat ve vás a skrze vás. Pak není důležité, zda vstupujete do nových vztahů, začínáte novou práci, nebo novou fázi výstupu na horu odkloněni od vnějších vztahů. JEDNO je “podněcovatel” a vůdce těchto činů. To je transpersonální cesta.

Tímto způsobem musí být dokonce i mystikův ON – Nejvyšší, Bůh – prozřen až na samý konec. CELISTVOST ve všech a skrze všechny celky, POČET ve všech a skrze všechna čísla, ŽIVOT ve všech a skrze všechny živé organismy, SVÉBYTNOST ve všech a skrze všechny osobnosti, LÁSKA ve všech a skrze všechny zamilované, JEDNO jedná ve všech a skrze všechny Stvořitele, ve všech a skrze všechny Bohy-Logoi a stejně tak ve všech a skrze všechny tvory. I na té úrovni, kde je všechno pouhou potencialitou a ničím, neosobností, nebohy, přesto i tam spočívá JEDNO jako nejvyšší potencialita, možnost integrální a individualizované existence.

Rudhyar: Meditation on Existence (ed. Seed Center, Palo Alto, CA, USA 1973)

přeložil Pavel Turnovský 1995

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.