Symbolismus TROJKY nejen v astrologii

Symbolika čísla tři je v astrologii spojena s trinem, neboli trigonem, aspektem – úhlem 120° nebo 240°. Z geometrického pohledu jde o kruh rozdělený na tři třetiny. Pokud je z pohledu cyklického konjunkce počátkem, opozice vyvrcholením každého cyklu, pak trinus je okamžikem dočasné funkční rovnováhy, nalezení takové úhlu pohledu nebo nadhledu, z něhož domnělá nesmiřitelnost protikladů stává se vzájemným doplňkem.

Trojku můžeme zakreslit jako tři body, hroty, rovnostranného trojúhelníka, nebo tři po sobě jdoucí body označující tři kroky tvořící základní myšlenkové operace dialektické triády: teze + antiteze (negace teze) = syntéza, akce + reakce = výsledek. Z cyklického pohledu se první krok vyznačuje subjektivním bytím, druhý krok soustřeďováním a třetí krok životodárným uspořádáváním, organizováním. V cyklu z hlediska dualistických filosofií působí trojice sil, nejen involuce a evoluce, ale i devoluce, která proces přenáší do nového cyklu. Trojici nacházíme v různých náboženských systémech. Brahma Stvořitel, Višnu udržovatel, Šiva ničitel. Usír, Eset a Hor. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý – tři projevy jednoho Boha křesťanů. Triádu nacházíme i v židovství: Hospodin, člověk a Duch, který mezi nimi působí jako prostředník rozhovoru, který je podstatou Smlouvy (Starého zákona). Kabbala nás učí „Svaté jméno Hospodinovo stvořeno a utajeno v třech číselných soustavách, v čísle, počtáři a počítaném.“

V astrologie nacházíme řadu triád: jinový princip jednoty, síla Noci dosahující na severní polokouli maxima o zimním slunovratu, jangový princip rozmanitosti, síla Dne dosahující na severní polokouli maxima o letním slunovratu a princip zvratu, který nedá tomuto procesu spočinout v smrtelném klidu. Země a nebe, mezi nimi Člověk. Už z pohádek víme, že co má být uděláno dobře, musí být provedeno natřikrát. Proto i živly se projevují třemi způsoby: kardinálním – oživujícím, fixním – formujícím a distributivním – rozdílejícím.

Triny vnášejí do horoskopu schopnost chápat na základě nabyté životní zkušenosti, což je něco jiného než umožňují znalosti, které bývají často pouze teoretického charakteru.

Pavel Turnovský ? © 2010. Text je upravenou a rozšířenou verzí článku pro časopis Regenerace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.