Rudhyar Planetarizace vědomí

Část první

V PSYCHOLOGICKÉM MODU

Kapitola l

UVOLNĚNÍ ZÁKLADONOSNÝCH MYŠLENEK

Filosofie, v ryze autentickém smyslu slova, je zkoumání základního

charakteru a důsledků lidské zkušenosti a, v nejobecnějším smyslu

tohoto pojmu, existence. Účel takového zkoumání se zdá být zřejmý. Má

umožnit lidským bytostem kolektivní a individuální rozvoj

jejich vrozené potenciality s největší možnou šancí úspěchu, totálního

štěstí anebo sebetransformace k vyšším rovinám naplnění.Avšak to, co může být optimálním rozvojem vrozených potencialit

v určitém historickém okamžiku a za jistých geograficko-sociálních

podmínek, nemusí stejně tak dobře vyhovovat lidským bytostem v jiné

době a na jiném místě. Žádný skutečný filosof by nikdy neměl uvažovat

o člověku – individuálním či kolektivním člověku – zcela bez ohledu na

jeho okolí a dobu, v nichž žije. Činí-li tak, dopouští se vážného

filosofického prohřešku krajního individualismu; zachází

abstrakcemi a nikoli s existenciální realitou.

K lidské existenci se váží základní fakta, která setrvávají relativně

neměnná po celou dobu, kdy se zabýváme člověkem jako účastníkem

komplexních aktivit zemské biosféry; měli bychom však zdůraznit pojem

relativně, neboť podmínky biosféry, celá planeta nebo celá sluneční

soustava se mohou podstatně měnit. Je zcela možné, že taková proměna

podmínek života na zemi nás čeká, a možná, že nikoli v tak vzdálené

budoucnosti. Základní fakta lidské povahy náležející do „obecné

lidskosti člověka“ existují, avšak způsoby, jak s nimi nakládat, se

mění. Každá lidská kultura přistupuje k těmto faktům odlišně a

připisuje jim různé významy a důsledky.

Na našich moderních amerických universitách se filosofie stala tím,

čím je, proto, že oficiální vrstva naší současné společnosti -

Establishment – přijala za svůj ideál „technologického člověka“,

člověka, který hodnotí jevy a události zejména s ohledem na dosažení

kvantitativně a statisticky vyjádřených cílů, a který tak činí za

pomoci strojů, standardizovaných testů a psycho-chemických zábran

přírodním procesům. Takový typ lidské bytosti je dnes pokládán

většinou lidí v Americe a stále častěji i v ostatních zemích za

nejcharakterističtější a nejvýznamnější produkt naší civilizace.

V tomto paušálním přístupu k lidské existenci a světu, v němž člověk

žije, je obsažen zvláštní a historicky nový důraz na individuálního

člověka. Individuální člověk je oslavován pro jeho ego-reakce a

schopnosti být nemilosrdným pánem svého prostředí, a přesto je

zároveň redukován na pouhou číslici kvantitativním a statistickým

přístupem k jeho kolektivně sociální existenci. Žijeme v období

intenzifikovaného individualismu a současně i deperzonalizace. Každý

například prahne po tom, aby jednal v souladu se „svým vlastním“

názorem, vlastním způsobem vedení života – „žít si po svém“; avšak

tyto názory a způsoby života jsou utvářeny neustále sílícími

sociálně-ekonomickými tlaky. Jsou formovány tak, aby odpovídaly

skupinovým standardům anebo dříve či později standardům univerzálně

nastaveným ve jménu „vědeckého faktu“,“ efektivity“ a maxima štěstí

pro co možná největší počet lidí. Spíše než o individuálním člověku,

uvažuje se o „lidech“. Kvantitativní výsledky a množství komodit

vyprodukovaných bez ohledu na blahobyt a štěstí výrobců znamenají ve

skutečnosti daleko víc než kvalitativní hodnoty a vše, co je

zapotřebí k zajištění plného rozvoje individuální bytosti coby

celistvého člověka, mikrokosmu univerzálního Celku, v němž takový

člověk žije, jedná a vede svou existenci.

Ve společnosti, kde kvantita, přesné poměřování, statisticky

generované hodnoty a mechanizace zajišťující maximum produktivity

převládají, filosofie nevyhnutelně směřuje k uspokojení potřeby

striktních a přesných formulací, jež mohou být vloženy do počítačů a

rozmanitých mechanismů sociálního života. Člověk je ideálně

nahlížen jako myslící živočich usilující po superracionalizaci a

desanimalizaci svého charakteru. Samotný pojem rozum, zbavený svého

vyššího významu, jejž původně měl v klasické řecké filosofii, je

intelektualizován a technokratizován. Bude taková společnost sledovat

linie logického vývoje, jež byly narýsovány studenty budoucnosti,

„perspektivisty“ a proslulými „strukturalisty“ ? Odpor vůči takové

perspektivě je už pociťován, zejména naší mládeží. Je určitě

možné, že se dříve či později staneme svědky opakování procesu, který

před téměř dvěma tisíci lety vedl od logických soudů řeckých Sofistů

k emocionální masové nespokojenosti, jež umožnila triumf Křesťanství.

Římský smysl pro „zákon a řád“ spojený se starším řeckým

racionalismem se zhroutil pod tlakem neplnoprávných tříd, neustálých

vojenských výbojů a pocitu prázdnoty a marnosti mnoha jedinců

vládnoucí třídy. Iracionální víra a vnitřní zjitřenost

z mučednického sebevzdání nahradily starší ideály řecko-římské

tradice – Credo quia absurdum: Věřím, neboť je to nesmyslné.

Naše dnešní společnost je už na mnoha místech svědkem takového

masového odporu; některé jeho aspekty jsou zcela nepřijatelné, třebaže

pochopitelné jako psychický útěk od pocitu marnosti a připoutanosti

k zavedeným životním vzorcům ovládaným úsilím o stále větší zisk a

materiální produktivitu. Existují však i hodnotné a slibné snahy

vyvinout novou souhrnnou filosofii existence. Některé z nich,

popularizované pod názvem existencialismus, byly zpočátku výrazně

zabarveny beznadějí a zkušenostmi Druhé světové války; ostatní pokusy

o přesměrování a proměnu naší moderní západní mentality hledaly způsob

obnovy a duchovně-mentální obrody v dávných metafyzických konceptech a

životních ideálech Indie, Číny,Japonska.

Mezi těmito asijsky orientovanými pokusy lze vidět dva trendy:

jeden vede k mystickému nebo kvazi-mystickému přístupu ke světu a

člověku, přístupu založenému především na pocitových hodnotách a

oddanosti; druhý pak k více mentální snaze odhalit „strukturální“

faktory operující v dřeni existence, ať už v rovině individuálně

lidské nebo kosmické.

překlad MD

Dane Rudhyar: PLANETARIZACE VĚDOMÍ (The Planetarization of Consciousness, 2. vydání 1977, Aurora

Press, New York)

ROBERTU L.MOORE S vděčným přátelstvím

a s láskyplnou vzpomínkou na Umu Somerfieldovou, jejíž nadšení  umožnilo toto nové vydání.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.