Horoskopy Československa a Československé Republiky

Horoskop Československa, Československé Republiky a České Republiky

S každým výročím vzniku nezávislého státu Čechů a Slováků, s každým 28. říjnem, zdvihá se mezi domácími astrology zájem o radix horoskop Československé republiky (ČSR). Důvodem je v prvé řadě to, že jejich část používá i nadále tento radix pro současnou Českou republiku, zatímco řada jiných, včetně pisatele těchto řádků přesedlala a používá radix obnovení samostatného českého státu z počáteční půlnoci roku 1993. Zastánci 28. října mají pozici ztíženu, protože údaje o přesném čase vyhlášení nebo vzniku ČSR se různí a to od 10. hodiny zrána po 7. hodinu večer. Současní zastánci funkčnosti radixu ČSR z října roku 1918 mají situaci jednodušší alespoň o to, že nemusejí vést spory o to, zda ČSR vznikla 14. či 28. října 1918. Strana, která prosadila 28. říjen, vyhrála, přestože sám TGM zastával názor opačný.
Původně existovalo sedm radix horoskopů ČSR s časy od 10:15 SEČ po 11:30 SEČ. Jejich strůjci byli ing. Vrla (10:15, později rektifikoval na 11:26:06) , Danieli (10:30), V. Roučka (10:50), E. Šimandl (11:24:52), arch. A.R.Svoboda a jeho syn JUDr. S. Svoboda (11:30). Tuto pozdně dopolední jednotu narušoval pouze A.M. Grim (15:45), který však byl Němec a tak nebyl brán vážně, i když jeho předpovědi pro ČSR byly do roku 1975 překvapivě přesné.

Když jsem se na přelomu 70. a 80. let dostatečně vzdělal v rektifikačních metodách a s pomocí vzpomínek a knih TGM, dr. Edvarda Beneše a Františka Soukupa, jsem rozšířil onu řadu o svých 10:42:30 a dosáhl s ním na jaře roku 1989 slušných predikčních výsledků. Rudolf Starý, jediný vzdělanec mezi českými astrology, přidal v druhé polovině 90. let 18:00, odvolávaje se na údaj Ferdinanda Peroutky z prvních stránek jeho knihy Budování státu.

Na počátku dubna roku 1994 přijel na 1. Evropský astrologický kongres pořádaný v Praze Astrologickou společností Alex Ruperti a předal mi fotokopie dvou článků Dane Rudhyara z dubna 1944 (pod pseudonymem Daniel Morison) pro The World Astrology Magazine na téma TGM, Edvard Beneš a ČSR. Byly založeny na radixu pro 19:00 se zdůvodněním, že v tu dobu byla ve skutečnosti vyhlášena nezávislost ČSR Národním výborem. O tuto informaci jsem se podělil s ostatními členy výboru AS, ale nepamatuji se, zda to někoho zaujalo. Rudhyarovy články byly nanejvýš informované a studium toho, co se dělo večer v Obecním domě, kde Národní výbor zasedl, mi jeho pojetí potvrzovalo. Nicméně v té době už bylo po rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku a já se původně poněkud váhavě obrátil k novému radixu. Když v roce 1998 vyšla vynikající kniha historika Antonína Klimka Říjen 1918, začal jsem se všemi radixy ČSR opět zabývat. Překlad Rudhyarových článků vyšel v revue Transformotor (dvojčíslo VI-VII) na jaře 2000). Další impulz nastal v roce 2003, kdy bylo určeno datum vstupu České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004, což ladilo s Plutonovým tranzitem přes descendent Rudhyarovy verze. V tu dobu také projevili o tuto verzi radixu ČSR i ostatní astrologové, zejména ti, kteří jej dosud považují za funkční, snad si také uvědomili přízračnou podobnost hlavních os radixů ČSR, TGM i Edvarda Beneše. Ostatně Rudhyar všechny tři nativity také ve svých článcích srovnává jak si můžeme v Transformotoru přečíst. Tolik ke genezi našeho zájmu o radix k 19. hodině večerní.

Dějinná situace

Nejprve si rekapitulujme situaci v druhé polovině října. TGM je v USA, Edvard Beneš v Paříži, těžce nemocný Milan Rastislav Štefánik na cestě z Japonska do Vladivostoku na ke stotisícům čsl. legionářům bojujícím na Sibiři proti bolševikům, aby posílil jejich bojovou morálku. Kromě nich další desetitisíce legionářů bojují na všech frontách proti Německu, Rakousko-Uhersku. Vůdci domácího odboje Kramář, Rašín, Stříbrný, Soukup, Švehla a další doma v Čechách a na Moravě. Dále si uvědomme, že všechny materiální i lidské zdroje Rakousko-Uherska jsou vyčerpány, zásobování se zhroutilo, není co jíst, smí se svítit pár hodin denně, topit pouze v omezeném počtu místností, tisíce lidí umírají každodenně na „španělskou“ chřipku, která rozvrací fronty i zázemí. Informační spojení s nepřátelskou cizinou je sice minimální, ale české listy přetiskují zprávy o aktivitách zahraničního odboje překvapivě uveřejňované v německém tisku.

12. října 1918
Praha: Socialistická rada se na protest proti vyvážení potravin a zboží z česky mluvících oblastí usnesla na generální stávce dne 14. října. V „Důvěrném oběžníku č.1″ je poprvé užito sousloví „území naší československé republiky“.

14. října 1918
Praha: generální stávka na protest proti vyvážení potravin a zboží z česky mluvících oblastí. Vnitřní Praha je obsazena od 8 do 17 hodin vojskem, Sbor obecních starších v Praze zasedá na Staroměstské radnici, tábory lidu v pražských předměstích. Spontánně vyhlášena Československá republika na základě letáků Socialistické rady v několika místech (Písek, Strakonice, Stará Boleslav, Brandýs n/Labem, Kralupy n/Vltavou).

Paříž: dr. E. Beneš (podle pokynu TGM z 26. 9.) oznamuje státům Dohody ustavení Zatímní československé vlády, která si jako své dočasné sídlo vybrala Paříž. Prezidentem, premiérem a ministrem financí je TGM, ministrem zahraničních věcí E. Beneš a ministrem vojenství M. R. Štefánik. Současně jmenuje první vyslance v Londýně, Paříži, Římě, Washingtonu a Petrohradě. Tuto prozatímní vládu uznaly 15. 10. Francie, 23.10. Velká Britanie a Srbsko, 24. 10. Itálie, 4. 11. Kuba, 12. 11. USA, 24. 11. Belgie.

16. října 1918
Vídeň: císař Karel I. vydal manifest o federalizaci Rakouska, území Čech mělo být rozděleno mezi český a německý národní stát. Manifest byl odmítnut jak uherským parlamentem tak českým Národním výborem.

17. října 1918
TGM předal vládě USA „Washingtonskou deklaraci“ samostatnosti čsl. národa, základní dokument zahraničního odboje, na němž pracoval 13. – 16. října a 17. října. Večer byla „kabelována“ z Washingtonu do Paříže Benešovi a do Vladivostoku Štefánikovi, u něhož vzbudila nevoli jako předčasná a tudíž naši věc ohrožující. Vadilo mu proto, že ho na ni TGM bez jeho souhlasu podepsal.

18. října 1918
Paříž. Aby čelila snahám o zachování Rakousko-Uherska byť ve federalizované podobě, Prozatímní čsl. vláda vyhlašuje Washingtonskou deklaraci samostatnosti čsl. národa. Ráno je vztyčena v Paříži na sídle Národní rady červenobílá vlajka. Před polednem je ve Washingtonu předána deklarace presidentu W. Wilsonovi, cca v 16:00 místního času (EST) je ve Washingtonu uspořádána tisková konference na níž je deklarace předána tisku.

19. října 1918
Deklarace vychází v americkém denním tisku. O Washingtonské deklaraci referují 21. října německé listy a od nich přebírají zprávu české noviny, které ji zveřejňují 23. října.

20. října 1918
Wilsonova nota Rakousko-Uhersku sděluje m.j., že USA uznaly de facto československou vládu, a že autonomie už nestačí.

21. října 1918
Vídeň. Německy mluvící rakouští poslanci vyhlásili utvoření německo-rakouského státu (Deutschösterreich), do nějž hodlali zahrnout i Sudety.

25. října 1918
Česká delegace složená ze zástupců Národního výboru a Českého svazu (K. Kramář, V. Klofáč aj.) odjíždí oficiálně po rozhovorech s rakouskými politiky ve Vídni do švýcarské Ženevy k jednání s E. Benešem jako představitelem pařížské čsl.vlády. Ve Vídni je V. Klofáč císařem Karlem I. žádán (nejspíš telefonicky neboť císař dlel v lázních Gödöllö), aby dojde-li k rozluce, nastala tato pokojně. Je mu to slíbeno. S dr. Benešem se delegace setkala až 28. října ráno na nádraží.

27. října 1918 (neděle)
Okolo 20:00 SEČ, telefonát poslance Vlastimila Tusara z Vídně Aloisi Rašínovi do Prahy – očekává se v několika hodinách rakouská kapitulace, ten volá náčelníkovi Sokola Josefu Scheinerovi, aby byly konány přípravy k převzetí moci („Zítra to spustíme.“).

22:00 SEČ, Rakousko-Uhersko přijímá Wilsonovy podmínky (Andrassyho nota).

Dále se držíme Antonína Klimka a upozorňujeme, že veškeré časové údaje jsou přibližné a ve středoevropském čase.

28. října 1918 (pondělí)

po 7. hodině raní schůzka členů předsednictva Národního výboru Antonína Švehly, Aloise Rašína, Františka Soukupa a Jiřího Stříbrného, tedy hlavních aktérů přebírání moci v Praze.

8:30 ministerstvo války ve Vídni rozeslalo vojenským velitelstvím telegram, že jsou zmocněna v případě potřeby vstoupit ve styk s Národními radami ve svých obvodech za účelem udržení pořádku a zásobování svých oddílů.

Po 9. hodině převzetí Obilního úřadu v paláci Lucerna zástupci Národního výboru Švehlou a Soukupem a členy Zemské hospodářské rady – první úřednické přísahy novému státu.

10:00 Vavro Šrobár přijíždí do Prahy stává se tak jediným slovenským příslušníkem vůdčí čtyřky.

10:20 redakce Národních listů v horní části Václavského náměstí obdržela ze své vídeňské pobočky text Andrassyho noty, že Rakousko kapitulovalo

10:30 na budově vyvěšena cedule s nápisem „Příměří“, přihlíží hlouček zvědavců

10:50 vylepen text nóty, který lze ještě pohodlně přečíst, tedy žádné srocení davů, podle spisovatele J. Herbena dvacet až třiceti lidí. Formulace nóty, že Vídeň bezvýhradně uznává „práva Čechoslováků a Jihoslovanů“ je lidmi chápána jako kapitulace a uznání nezávislosti. K poledni postupné houstnutí davů, které na Václavské náměstí přivážely všechny možné tramvaje.

Okolo 11:00 Vlastenecký kněz Isidor Zahradník, davem vynesen na stupně pod sochou sv. Václava, pronáší: „Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní cizáčtí a nemravní Habsburkové. Povstali jsme k naší samostatnosti. Jsme svobodní a naši svobodu nám nikdo nevezme, jen kdybychom se jí sami zřekli. Přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými.“ Lidé zvolali „Přísaháme!“

Poté se Dr. Zahradník odebírá na nádraží Františka Josefa I. (později Wilsonovo a ještě později Hlavní), odkud dává telegrafovat po všech českých stanicích zprávu: „Československý stát proklamován dnes o 11.hodině u sochy sv. Václava. Odstraňte ihned všechny znaky bývalého státu rakousko-uherského. Do Vídně a do Německa všechno zboží zadržte. Ať žije československý stát. Nazdar! Dr. Zahradník.“ Díky jeho iniciativě se převrat rozšířil po celé zemi.

11:30 schůze předsednictva Národního výboru, které se na něm rozhodlo převzít správu samostatného československého státu do svých rukou a informovat o tom místodržitelství.

Před 12:00 odjezd členů předsednictva NV na Malou Stranu do sídla sněmovny a k místodržiteli, kam dorazili krátce po 12. hodině. Mezitím lidové manifestace a průvody středem města, řečnění u sochy sv. Václava.

12:30 – 13.00 předsednictvo Národního výboru na Václavském náměstí opětovně vyhlašuje nezávislost.

15:00 – 16:00 incident s uherským (rumunským?) vojenským oddílem, který obsadil Staroměstské náměstí, skončil dobře, vojáci hlavně chtějí domů.

Po 17:00 Schůze Národního výboru v Obecním domě, zpráva o situaci, práce na prvním zákoně (i podle samotného A. Rašína nebylo nic předem připraveno) a na Manifestu národů.

Od 18. hodiny shromažďování sokolů a českých vojáků a důstojníků na Žofíně a formování národního vojska.

19:00 (?) Vyhlášen a schválen první zákon (Rašínův zákon) jehož první věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život.“ a Manifest národů, texty předány tisku.

20:00 schůze NV přerušena, aby delegace mohla oznámit vojenskému velitelství v kasárnách pár kroků přes náměstí naproti Obecnímu domu (dnes je tam to blbé Palladium), že NV se ujal vlády a chce s vojenským velitelstvím domluvit. Po dramatické situaci došlo k dohodě, takže NV mohl vydat zprávu tisku, že

„Ve 21. hodin odevzdali velící generál polní podmaršálek Kestřanek a místní velitel polní podmaršálek Zanantoni s celým svým štábem velitelskou vojenskou moc do rukou Národního výboru.“"

Mezitím jednalo se v Ženevě.

Vyhlašování nezávislosti v ostatních částech země se dělo postupně v závislosti na tom, kdy dorazily telegrafické a telefonní zprávy po poledni a pak během celého odpoledne až do večera jako např. do Brna. V Českých Budějovicích byla situace velmi složitá. Navíc se do Prahy vracel místodržitel Coudenhove, který byl rozhodnut vývoj silou zvrátit.

29. října 1918 se ve Vídni sešli němečtí poslanci z Čech a vyhlásili samostatnou německou provincii Deutschböhmen, rozkládající se od Orlických hor až k Chebu s Libercem jako hlavním městem. Podobně 30. října byla vytvořena severomoravská provincie Sudetenland a 3. listopadu jihomoravská Deutschsüdmähren a šumavská Böhmerwaldgau. Tato území podobně jako Slovensko bude třeba nejprve dobýt a obsadit československým vojskem. Situace se zauzluje a zostřuje i v Praze, kde se polní podmaršálek Kestřánek pokusil v noci z 30. na 31. října o vojenský převrat ve prospěch Vídně.

30. října 1918 se v Turčianskom Svätom Martině sešlo 200 slovenských politických představitelů, kteří zvolili Slovenskou národní radu a přijali prý okolo 17 hodiny Deklaraci slovenského národa (Martinskou deklaraci),  jíž mimo jiné oficiálně zrušeno spojení Slováků s Uherskem a vyjádřena myšlenka společného československého státu.

14. listopadu 1918 se sešla ustavující schůze Národního shromáždění. Schůze byla zahájena v 11:40 SEČ za předsednictví Karla Kramáře, který ač sám monarchista, prohlásil rozvázání pout s dynastií habsbursko-lorinskou a vyhlašuje republikánský režim, požádal přítomné, aby zvolili prvním prezidentem Československé republiky nepřítomného Tomáše G. Masaryka. O návrhu se nehlasovalo, projevy souhlasu byly nanejvýš hlasité a jednotné. Stalo se přibližně o 12. hodině, zvonily prý zvony a schůze byla ve 12:05 byla přerušena, (viz stenozáznam v archivu Parlamentu ČR).

Horoskopy Československa

Horoskopy Československa (pro některé astrology Československé republiky) v různých verzích, vše pro 28.X. 1918 a Prahu. Jelikož Republika Československá byla vyhlášena až 14. listopadu v poledne, jedná se o horoskop nezávislého Československého státu bez ohedu na jeho zřízení či území, který je tedy v některých zásadních věcech platný i pro Českou republiku z roku 1993.

10:15 SEČ / 9:15 UT
ing. H. Vrla – 1. verze

10:30 SEČ / 9:30 UT
Danieli uvádí: „10:30, kdy byla ústavodárná schůze Národního shromáždění (správně Národního výboru – pozn. PT), sdělení úřadům bylo vlastně o třičtvrtě hodiny později a prohlášení veřejné asi o 3:45.“ Danieli se sice mýlí ve zdůvodnění, ale jeho údaj 10:30 odpovídá vyvěšení cedule Příměří na budově Národní politiky. Sdělení úřadům v 11:15 mohou být telegramy Dr. Zahradníka.

10:42:30 SEČ / 09:42:30 UT
Turnovský – rektifikace Danieliho a Roučky Saturnovým tranzit přes IC 15.III. 1939

10:45:24 SEČ / 9:45:24 UT
Vítězslav Nezval, čas neznámého původu z jeho astrologické pozůstalosti

10:50 SEČ / 9:50 UT
V. Roučka: „spontánní vyhlášení samostatného Československého státu na horním konci Václavského nám.“ Jde však vylepení textu Andrassyho nóty na budově Národní politiky

11:24:52 SEČ / 10:24:52 UT
E. Šimandl a spol. rektifikace 2. verze ing. Vrly neznámými prostředky. Odpovídá počátku schůze předsednictva Národního výboru.

11:26:06 SEČ / 10:26:06 UT
ing. H. Vrla – 2. verze (rektifikace 1. verze neznámými prostředky) Odpovídá počátku schůze předsednictva Národního výboru.

11:30 SEČ / 10:30 UT
JUDr. S. Svoboda na základě vzpomínek svého otce astrologa a architekta A. M. Svobody. Odpovídá počátku schůze předsednictva Národního výboru.

11:31 SEČ / 10:31 UT
Ing. Milan Hůla na základě horoskopu užívaného nejmenovaným brněnským astrologem, dávno již zemřelým Rudolfem Hřebačkou. Odpovídá počátku schůze předsednictva Národního výboru.

15:45 SEČ / 14:45 UT
německý astrolog A.M.Grimm – autor výstižných předpovědí budoucích osudů ČSR do roku 1975. Nelze zodpovědně určit, které fázi vyhlašování nezávislosti odpovídá, podle jeho tvrzení jde o úřední oznámení, které zmiňuje i Danieli.

18:00 SEČ / 17:00 UT
Rudolf Starý na základě vzpomínek Peroutky, který píše na prvních stranách svého Budování státu, že až do 18. hodiny bylo možné vymluvit se na císařův manifest o federalizaci Rakouska. Pak už to bylo nemožné. Jak se zdá, byl Ferdinand Peroutka přesvědčen o tom, že první zákon o samostatnosti státu byl schválen už v 18. hodin.

19:00 SEČ / 18:00 UT
Rudhyar („ve skutečnosti byla nezávislost vyhlášena v Praze Národním výborem když se sešel 28. října v 7 hodin večer“) . Nevím o žádném jiném astrologovi, který by tento čas používal, předtím, než jsem ho obdržel od Alexe Rupertiho a zveřejnil ho.

18:58:30(někde 32) SEČ / 17:38:30(32) UT
Antonín Baudyš sn. – rektifikace Rudhayarovy verze podle výsledného AS nejspíš s důrazem na Plutonův tranzit přes DS při vstupu do EU o půlnoci 1.5.2004 kdy byl na 21°Střelce 53´

18:59 SEČ / 17:59 UT
Turnovský – prozatímní rektifikace Rudhyarovy verze s důrazem na Neptunovy tranzitní kvadratury vůči AS a DS při a/ vyhlášení Slovenského státu 14. března 1939 12:07 SEČ; při b/ 16. března 1939 cca 13:30 SEČ ustavení Protektorátu Čechy a Morava Adolfem Hitlerem, který v tu dobu poskvrnil svým podpisem originál Zlaté buly sicilské, čímž „potvrdil“ její platnost.

Okolo 11:00 SEČ / 10:00 UT
Vyhlášení svobodného státu ThDr. Isidorem Zahradníkem u sochy sv. Václava.

11:07 SEČ / 10:07 UT
V tuto chvíli je Descendent lehce opravené Rudhyarovy verze k 18:59 SEČ totožný s Ascendentem projevu ThDr. Isidora Zahradníka.

Republika Československá 14. listopadu 1918

K oficiálnímu vyhlášení Republiky Československé došlo podle stenoprotokolu Národního shromáždění, jehož znění zveřejňuje Elektronický archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky,14. listopadu 1918 v poledne. 1.ledna 1993 o půlnoci stojí Pluton přesně na MC tohoto horoskopu. Z Plutonovy polohy rektifikujeme čas 12:01 SEČ (11:01 UT/GMT)

Ani tyto verze nemusejí být konečné. Žádný z výše uvedených radixů totiž nepokrývá uspokojivě všechny důležité události z dějin Československé republiky, ať už do roku 1993, nebo do současnosti. Pozoruhodná je polarizace výchozích údajů před polednem a večer. Proč tomu tak je, jsem zjistil v knize Jiřího Stříbrného TGM a 28. říjen, vydané 1938. Jedná se souhrn polemik s TGM o hodnocení úlohy domácího a zahraničního odboje. Na str. 34. píše:

„Česká delegace vyslaná do Ženevy přijela 26. října do Bernu. Po 10. hodině v noci byla v Ženevě. Dr. Ed. Beneš přijel do Ženevy teprve v pondělí 28. října.

Politická jednání v Ženevě zahájena teprve 28. října odpoledne!

Ale převrat proveden v Praze 28. října ráno. První zákon republiky podepsali jsme v časných dopoledních hodinách. Nežli se naši delegáti se zástupci pařížské vlády sešli – byl u nás už proveden převrat. Nemohl tedy nikdo nás usměrnit.“

Jiří Stříbrný se snaží v rámci své dvacetileté polemiky doložit, že vůdčí postavy převratu v Praze jednaly samostatně bez příkazů a směrnic představitelů zahraničního odboje, o čemž sice dnes není pochyb, nicméně se mýlí, když tvrdí, že první zákon byl přijat v dopoledních hodinách.

Prameny:

Beneš Eduard: Světová válka a naše revoluce, Praha 1929
Klimek Antonín: Říjen 1918 – Vznik Československa, Litomyšl 1998

Masaryk Tomáš Garrigue: Světová revoluce, Praha 1930
Rašín Ladislav: Paměti Dra Aloise Rašína, Praha 1929
Soukup František: 28. říjen 1918, Praha 1928

Stříbrný Jiří: TGM a 28. říjen, Praha 1938

Svoboda Svatopluk: Kdy vznikla ČSR?, in Konstelace 4, ročník 2
Vožický F.P.: Kronika světové války 1914-1919, 4. přepracované vydání Král. Vinohrady 1928-29, 1. vydání 1919 tamtéž?
Císař Jaroslav: Masarykova Amerika, in Masaryk Osvoboditel, 2. vydání Praha 1938

Elektronický archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

text je upravenou a rozšířenou verzí článku Honba za jedním horoskopem uveřejněného v revue Transformotor č. II/2005

Comments are closed.