Alex Ruperti Saturnovy tranzity 2. část

SATURNŮV INDIVIDUÁLNÍ CYKLUS – TRANZITY DOMY

Kromě obecného – generického cyklu, kde se kritické body obratu přibližně kryjí ve stejném věku u všech lidí, existuje také individuální způsob, jak sledovat saturnský vliv při tranzitech Saturna domy natálního horoskopu. Jestliže přesná doba narození není známa, je možno získat informaci sledováním tranzitů Saturna po solárních domech.

Počátkem individuálního cyklu je konjunkce Saturna s natálním ascendentem. Dochází k ní během prvních 29 let života a ukazuje na okamžik, kdy majitel horoskopu může začít svým individuálním způsobem využívat saturnské energie.

V období mezi narozením a konjunkcí Saturna s ascendentem cítíme, jak je náš sociální rámec Saturnem nuceně omezován, i když se proti tomu bouříme. Z toho důvodu se může zdát, že v čím mladším věku Saturn projde ascendentem, tím snadnější takříkajíc bude pro člověka využívat jeho energii svým individuálním způsobem. V takovém případě je člověk potenciálně schopen dozrát dříve než někdo jiný, u koho ke konjunkci Saturn- ascendent dojde ve 20 letech. Tady je však velmi důležité všímat si faktoru věku (viz kapitolu II). Tato informace nám umožní hlubší pochopení základních saturnských problémů v životě. Astrolog musí určit sedmileté období, ve kterém nastala konjunkce a také konkrétní rok tohoto období, kdy byla konjunkce přesná.

V případě jistého člověka dosáhl tranzitující Saturn konjunkce s natálním ascendentem ve věku čtyř a půl let (v 5. roce prvního sedmiletého období). V této době se objevily šelesty na srdci a dítě muselo strávit několik měsíců v posteli. Po tuto dobu si nemělo s kým hrát, číst se ještě nenaučilo, a protože se to stalo před vynalezením televize, dělala mu společnost jen jeho vlastní představivost. Faktor věku v tomto příkladě odpovídá biologické (organické) úrovni, na které se formuje fyzické tělo a psychologické schopnosti. V tomto případě byl vytvořen životní model. Každý velký aspekt Saturna, který potom následoval, byl poznamenán nemocí. Protože se to stalo v pátém roce sedmiletého období, byly kreativita a sebevyjádření úzce spjaty se zdravotními problémy. Teprve až byla rozpoznána tato souvislost a začala se řešit potřeba tvůrčího sebevyjádření, až pak se mohly vyřešit i zdravotní problémy.

V jiném případě došlo ke konjunkci Saturn-ascendent ve třetím sedmiletém období (věk 14-21 let), a protože byl Saturn retrográdní, bylo to ve druhém a třetím roce tohoto období. Na základě faktoru věku může astrolog dojít k závěru, že základním problémem tohoto člověka byl psychologický vývoj. Druhý a třetí rok vyvolávaly silné konflikty (zvláště emocionální povahy) a po nich následovalo rozhodnutí, které se pak realizovalo. Než se tato osobnost mohla doopravdy individualizovat, musela si jasně uvědomit dominantní vliv rodinné tradice a zvláště vliv svého otce.

Když Saturn prochází ascendentem, je sémě tohoto cyklu zaselo. V této době bylo učiněno určité rozhodnutí – buď vědomé nebo nevědomé, svobodné nebo osudové a vytvořil se směr a význam nového cyklu. Následující tranzit prvním kvadrantem (domy 1. 2. a 3.) je obdobím maximální subjektivity saturnské činnosti. Na povrchu ještě převládají plody starého cyklu, zatímco vnitřně se osobnost pokouší vyvinout si nový typ vědomí vlastního já. Úspěch tohoto procesu bude záviset ve velké míře na schopnosti jednice asimilovat plody starého cyklu a nedovolit jim, aby ovládly jeho vědomí. Musí se naučit využívat výsledků vnějších sociálních zkušeností (ty jsou spojeny s tranzitem Saturna horní hemisférou horoskopu) jako základu pro nový směr. Do jeho života vstupují nové odpovědnosti, a to postupně změní nový model jeho osudu. Jeho úkolem teď je ponořit se do základního (esenciálního) bytí a znovu si probrat některé záležitosti, které vědomé ego v té době považovalo za samozřejmé.

Toto období saturnského tranzitu často spadá dohromady s čímsi, co se jeví jako zatmění jedincova objektivního (vnějšího) úspěchu. Protože je zde akcentován subjektivní vývoj a schopnost vyrovnat se s novou odpovědností, člověk nebude věnovat pozornost vnějšímu životu. Tak by to totiž mělo být, protože jestli se člověk pokusí v této době udržet si svou vnější moc, bude to dělat v rámci starých postojů, a ty teď má za úkol změnit a aktualizovat. Jestliže bude jednat svým obvyklým způsobem a nechopí se nových příležitostí, které nový saturnský cyklus nabízí, pak namísto dalšího růstu bude jen opakovat to, čemu se už naučil.

Člověk musí vědomě zaměřit svou pozornost na zkušenosti domu, kterým Saturn prochází. Jestliže věnujeme opravdovou pozornost typu zkušenosti, kterou symbolizuje ten který dům, najdeme ty nejlepší příležitosti, jak v tomto směru rozvíjet své Já a svou odpovědnost v tomto směru. Neznamená to, že život bude snadnější, ale že zkušenosti během tranzitu tím kterým domem nám ukážou, co je pro nás nejdůležitější, i když mohou být tyto zážitky obtížné, máme-li růst a zrát. Saturnův tranzit určitým domem, zvláště je-li zároveň v konjunkci nebo opozici s natálními planetami, samozřejmě vždycky nějakým způsobem přitáhne naši pozornost. Jestliže zaměříme svou pozornost v této době jinam, hodí nám Saturn hrst písku do koleček našich plánů a naše konfrontace budou mít namísto pozitivního charakteru charakter negativní. Musíme se naučit tomu, že je třeba věnovat bdělou a pohotovou pozornost tomu, na co se nás Saturn ptá, a přijmout novou odpovědnost za následky. Když si obsah této nové odpovědnosti jasně a správně uvědomíme, musíme jej bez výhrad přijmout. Jádrem saturnských problémů je vždy poznání, jasná realizace a adekvátní formulace – je to zkouška odvahy. Je to výzva, aby se schopnosti jedince přizpůsobily vnějšímu životu a chování ve vztahu k novému poli odpovědnosti – novým POTŘEBÁM vědomého Já.

Tranzit Saturna prvním domem.

Nejlepších příležitosti pro vnitřní repolarizaci (změnu směřování, zaměření) se člověku dostává během tohoto tranzitu, protože příroda, společnost nebo i zdravotní problémy jej nějakým způsobem přimějí, aby se zabýval postojem k sobě samému. V průběhu prvních 28 let je tranzit Saturna po 1. domu spojen nejčastěji s vlivem fyzického otce, s uvědoměním si svého místa v rodinné struktuře a základních událostí v biologickém rozvoji.

Člověk poměřuje stupeň svého bezpečí a rozpoznává své místa ve světě podle společenského postavení otce (nebo jeho absence z toho nebo onoho důvodu). Uvědomuje si své kořeny – svůj národ, své předky, svůj osobní původ. Saturnovy projevy během prvního 28letého období života většinou vycházejí z rodinné nebo kulturní tradice. I když se člověk proti nim bouří, tradice jeho vědomí stále ovládá. Saturnská zkušenost tohoto prvního osmadvacetiletého období dovede člověka k poznání, že se musí nějakým způsobem začlenit do určité specifické skupiny nebo komunity a hrát určitou roli v rámci konkrétního společenství. Saturn nás přinutí k tomu, abychom si uvědomili, že jsme se nenarodili do vakua, že nikdy nemůžeme realizovat svůj tvůrčí potenciál mimo vztahy k nějakému většímu celku (společenství, společnosti nebo vesmíru). Tyto vztahy nám dají pocit soudržnosti, směru a životního poslání.

Když Saturn poprvé prochází prvním domem, má Já první příležitost, aby samo sebe obnovilo na nové úrovni individuálního vědomí. To se projeví na základě určitých osudotvorných zkušeností. Život se začne jevit jako vážnější a události budou prověřovat morální pevnost charakteru. Bude možná vyžadována velká dávka sebekázně, a i když se nám tato zkušenost nemusí líbit, každopádně nám bude ku prospěchu. Abychom konkrétněji a přesněji pochopili sami sebe, budeme se zřejmě muset naučit respektovat určité společenské a tradiční normy. Negativním projevem mohou být sklony k melancholii, depresi a nedostatku sebedůvěry, pramenící z úzkosti nebo pocitu méněcennosti. Reakce na tyto tendence, projevující se jako vztek a agrese, jsou pak druhou stranou téže mince. Ať se projeví kterýkoliv ze způsobů, náš úkol zůstává stejný – naučit se větší stabilitě ve svém individuálním chování a prohloubit smysl pro osobní odpovědnost a integritu (celistvost).

Tentýž tranzit, ať se objeví kdykoliv později v životě, bude vždy akcentovat nutnost prosazení naší individuality, a to buď prostřednictvím sociálních tradic, do kterých jsme se narodili, nebo naopak proti nim. Cílem by mělo být získání vlastního významu a sebeúcty ve vlastních očích, a to sebekázní. Takovouto disciplínu si můžeme uložit sami nebo jí můžeme dosáhnout tak, že ji vnitřně bezvýhradně přijmeme. Musíme si připamatovat, že spousta věcí, které se nám v tuto dobu přiházejí, je výsledkem toho, jak jsme se chovali ke světu, povolání, společnosti a lidem v průběhu uplynulých čtrnácti let (od doby, kdy Saturn procházel descendentem). Jestliže jsme uskutečnili nějaké své společenské ambice, poznáme, že tato záležitost byla hodna odměny. Tento tranzit prověří pravost a hodnotu zásad, podle kterých člověk žije. Pokud jsme na druhé straně nezískali žádný viditelný zisk nebo když nás vytrvale pronásledují ztráty a svízele, pak z toho musíme vyvodit, že v našem způsobu života je něco od základu v nepořádku. Tady se zásadně musíme ponořit hlouběji, hledat smysl sebe sama a zásadně změnit svůj postoj. Třeba jsme si stanovili nereálné cíle nebo jsme postupovali podle chybných premis. Během tranzitu Saturna přes první dům můžeme analyzovat cestu, kterou jsme prošli v minulosti a napravit ty chyby, které napravit můžeme.

Především bychom neměli nechat vyjít Saturna z tohoto domu a setrvat v pocitu, že svět je chladným a nehostinným místem, kde si jednoho nikdo neváží, protože je velmi pravděpodobné, že si tento získaný postoj zachováme i během následujících fází saturnského osobního cyklu. Dokonce i v případě, že jsme dosáhli určitého individuálního úspěchu, neměli bychom spoléhat na nějaký snadný život. Vývoj totiž bude směřovat k narůstající odpovědnosti – na naši energii, čas, finance i trpělivost budou kladeny různé mimořádné požadavky. Nejdůležitější bude postoj, který vůči těmto budoucím požadavkům zaujmeme. Pozitivní postoj a své ”vystředění” si musíme udržet, i když nás tyto záležitosti budou třeba naplňovat temnými předtuchami a bude se nám zdát, že jsme zavaleni různými překážkami, ze kterých se snažíme uniknout. Tady potkáváme svého ”strážce prahu”, svůj stín a jako takového jej musíme napřed poznat – až pak mu budeme moci čelit a zvítězit nad ním. Saturnův tranzit prvním domem nám tudíž ukazuje to, co Rudhyar nazval ”prověrkou izolací”. Tady musíme čelit každé zkušenosti s přesvědčením, že skrze ni budeme schopni si hlouběji uvědomit, co sami znamenáme jako individuum. Abychom toho dosáhli, nemusíme se ztotožnit se zkušeností jako takovou. Je třeba se jí jen vědomě přizpůsobit, ale bez jakékoli ztráty osobní integrity, nereagovat na život konstantním a rigidním způsobem, ale svou schopností stále lépe vyjadřovat svou skutečnou identitu skrze saturnskou strukturu vědomého ega.

Tranzit Saturna druhým domem.

Zde bude Saturnovo putování po cestě k osobní zralosti zaměřeno na způsob, jak člověk využije svého vlastnictví k vyjádření nové fasety své skutečné identity, kterou teoreticky poznal v době Saturnova tranzitu prvním domem. Hlubší pochopení základního problému našeho osudu, který jsme odhalili v prvním domě, si teď vyžádá revizi prostředků, které máme pro řešení tohoto problému k dispozici – a to jak vnitřních, tak vnějších. Stane se, že některý z nich buď může fungovat jako omezující faktor nebo si člověk nemusí být prostředků a nástrojů, které má k dispozici – to jest své vnitřní energie a vrozených schopností – vědom. Proto musí získat vůči svým aktivům – materiálním i psychologickým – objektivnější postoj a uvědomit si, že teď má příležitost je využít uvědoměleji a zodpovědněji. Aby takto mohl svého ”vlastnictví” využít, musí si samozřejmě během tranzitu po prvním domu lépe uvědomit potřeby a úkoly, které takovéto odpovědné využití vyžadují. Tyto potřeby a úkoly jsou u každého jedince různé a mohou se projevovat na různých úrovních bytí a uvědomování si. V mládí může být tímto úkolem třeba jen plnější formování fyzického těla a psýchy a přebírání odpovědnosti za správné a odpovědné využití svých schopností na všech úrovních vědomí. Na tomto stupni je nezbytné si uvědomit, že ”Já” není ani fyzické tělo, ani pocity a myšlenky, kterými se toto ”Já” vyjadřuje. Je rovněž nutno vzít na sebe odpovědnost za jejich případné zneužívání a nedomnívat se – jak si to dnes myslí spousta lidí – že takovéto zneužívání je dáno jakýmisi faktory mimo nás.

Stát se odpovědným za své tělo, své instinkty a své pocity, emocionální podněty a komplexy znamená vědomě vydělit své ”Já” a objektivně jej vyhodnotit. Počátkem každého duchovního života je oddělení ”Já” od nositelů výrazu – těla a psýchy – a také od kolektivních společenských hodnot, které v konkrétních životních situacích člověka mohou získat vrch. To znamená, že v prvních dvou fázích Saturnského cyklu si ”Já” musí co nejjasněji uvědomit, že není totožné s tělem a psýchou ani s dědičností a prostředím a současně musí vytvořit odpovědný vztah mezi těmito prvky. Bez tohoto rozlišení a objektivity nebude možné smysluplně a inteligentně určit potřeby jak těla a psýchy, tak také společnosti.

Při tranzitu druhým domem se díváme na své tělo a snažíme se překonat způsob, jakým jsme jej používali v minulosti; rozhodujeme se, které změny v tomto používání budou nutné, jestliže má toto tělo být dobrým nosičem pro konkrétní účel nebo životní cíl, které máme uskutečnit. Je také čas znovu probrat všechna nashromážděná fakta a myšlenky, revidovat všechny vytvořené hodnoty, podle kterých určité věci vidíme jako dobré a cenné a jiné jako špatné, bezcenné nebo nebezpečné. Musíme zjistit, zda tyto hodnoty byly vybudovány na našem osobním základu či zda se do něj vtiskly vlivem rodičů, rodiny nebo společnosti.

Jestliže zjistíme, že jsme svých aktiv využívali naprosto tradičním způsobem, že jsme utráceli nebo promarňovali to, co nám patřilo – a to buď podle zvyklostí své společenské třídy nebo podle toho, co diktovaly ”módní vlny” – a to všechno jen proto, že jsme se báli se svým jednáním či myšlením lišit od ostatních průměrných lidí, pak nadešel čas tento zděděný smysl pro hodnoty přetvořit a stanovit si své vlastní. Saturnův tranzit druhým domem nás přiměje, abychom si uvědomili účel vlastnictví a postarali se o prostředky, kterými můžeme vyjádřit podstatu a váhu toho, čím je. Čím jsme, si můžeme uvědomit třeba jen využíváním toho, co vlastníme. V tuto dobu musíme prokázat sami sobě i všem okolo, co jsme zač, a to individuálním a odpovědným využíváním toho, co jsme zdědili po předcích a co jsme získali sami. To znamená, že v případě potřeby musíme být připraveni své vlastnictví transformovat, aby se lépe hodilo pro nový účel našeho skutečného já. To znamená zaměřit toto používání jak nejlépe dovedeme na plodné vztahy k ostatním. Ba více, tento saturnský tranzit nás povede k tomu, abychom se stali naprostými vlastníky své jedinečné energie a svých schopností. Takovéto dokonalé ovládání prostředků, které máme k dispozici, se dostaví jen při cíleném, účelném a tvůrčím využívání. Nikdy nebudeme schopni získat zkušenosti a odhalit jejich pravý smysl, jestliže k tomu nevyužijeme svých schopností a své energie.

Saturnův tranzit třetím domem.

To je doba pro komunikaci se svým okolím, a to v intencích nového cíle, který jsme objevili při tranzitu prvním domem a pomocí prostředků, vyvinutých po dobu tranzitu domem druhým. Pokusíme-li se jednat se svými každodenními partnery nově, bude na to naše okolí pravděpodobně reagovat různě – někdo příznivě, někdo odměřeně a někdo dokonce nepřátelsky. Vše, co se děje, má prokázat hodnotu našeho cíle a míru, do jaké jsme svou energii a své schopnosti zvládli. Skrze tyto zkušenosti třetího domu máme zjistit, nakolik si o něčem děláme iluze nebo nakolik si idealizujeme či reálně odhadujeme sebe sama a své schopnosti. Zkušenost, získávaná při tomto tranzitu, nám má ukázat nejlepší způsob, jak vytvořit vztah mezi svým novým chápáním sebe sama a ostatními lidmi i věcmi. Nesmíme se bát experimentovat s myšlenkami, pocity a různými způsoby, jak záležitosti zvládnout, když se při určitém pohledu objeví nějaké omezení v představě o tom, co musíme udělat, abychom tuto překážku překonali. Saturn nás vyzývá, abychom zde vyvinuli schopnost vědomé a cílevědomé adaptace na požadavky okolí. Jinak řečeno, teď musíme prohloubit svou inteligenci ve vztahu k ryze praktickým, konkrétním a bezprostředním problémům, se kterými se setkáváme ve třetím domě. Musíme hledat hlubší smysl těchto problémů a vyzkoušet si účinnost svých schopností. Saturn nám stanoví hranice, a ty nás donutí zaměřit svou energii do jasně definovaných oblastí ; budeme tudíž muset poznat, která z těchto omezení konkrétně existují a akceptovat je, a až potom začít pracovat na transformaci svého potenciálu do efektivní formy energie.

Na světské společensko-kulturní úrovni tento tranzit člověka donutí, aby se neustále zabýval drobnými každodenními problémy. Neshody se mohou objevit v kontaktu s lidmi, se kterými se každodenně setkáváme – s rodinou, sousedy, obchodníky, spolucestujícími. Ti všichni nás mohou začít otravovat nebo rozčilovat – začínají bořit naše zavedené zvyky nebo najednou mají větší nároky na náš volný čas a snad i na naši peněženku. Může se nám začít zdát, že neživé předměty mají téměř ďábelskou radost, když mohou naše plány obracet naruby – pneumatika nám rupne právě v okamžiku, kdy jedeme už i tak pozdě na velmi důležitou schůzku; domácí spotřebiče odmítají fungovat nebo si navyknou zmizet právě ve chvíli, kdy je potřebujeme; dopisy se pravidelně doručují na nesprávné adresy. Když hora drobných mrzutostí neustále narůstá, můžeme snadno dospět k přesvědčení, že si svět umínil dělat nám osobně samé naschvály. A přesto má Saturn v tomto zdánlivém blázinci svou metodu. Jestliže se denní rutina hroutí, pravděpodobně někde děláme chybu. Možná jsme si nevytvořili ty správné návyky, nebo pádíme životem hlava nehlava bez jakéhokoliv řádu a systému. Pak přijde Saturn a spoutá nás rutinou, ať se nám to líbí nebo nelíbí – dokud se nenaučíme znát hodnotu času a nutnost řádu. Lidi v našem sousedství můžeme mít celkem rádi do té doby, dokud po nás nic nechtějí, teď ale přišel okamžik, kdy musíme poznat obě stránky povahy takovýchto vztahů.

Takovéto věci se nám budou přiházet často, zvláště jestliže jsme nevyvíjeli vědomé úsilí o prohloubení smyslu sebe sama a svých vlastních hodnot, ať materiálních nebo psychologických. Jestliže jsme se od chvíle, kdy Saturn překročil ascendent, snažili o vytvoření pozitivního kontaktu nás samých se sebou, a to do hloubky a novým způsobem, pak musíme – jako řešení problému třetího domu – umět objektivně určit ta omezení, která nám život při našem úsilí ukládá, abychom prokázali svou osobní hodnotu v každodenních vztazích. Tato omezení nesmíme chápat jako nepřátelská, ale spíše jako nezbytná pro náš růst. Skrze ně budeme schopni jasněji poznat svou skutečnou povahu a zdroje, kterými disponujeme. Právě třeba i vnější porážka nám pomůže vnitřně najít samy sebe, naučit se určitou nezbytnou lekci nebo si ujasnit určitou karmu. Zkušeností tohoto tranzitu bychom měli využít k tomu, abychom si jednu po druhé vyzkoušeli všechny tyto schopnosti a vlohy, kterých jsme se rozhodli využívat během tranzitu v druhém domě. Můžeme si dokonce vybrat různé situace ve svém okolí, které nám umožní si objektivně prověřit svou sílu, vytrvalost a schopnost reagovat na změnu nebo přizpůsobit se jí. Dobrovolně si můžeme vyzkoušet hodnotu svých sympatií, ochoty pomoci, lásky a kooperace. Takovéto záměrné cvičení sebe sama a svých schopností může být tím nejpozitivnějším způsobem, jak využít Saturnova tranzitu třetím domem.

Negativní dopady tohoto tranzitu se objeví teprve tehdy, jestliže takovýto pozitivní postoj nemáme, nebo když namísto toho, abychom vědomě volili čin a akci čekáme, až se nám něco přihodí. Negativně zaměřenému člověku může v této době nejvíce pomoci astrolog tím, že mu vysvětlí, že smyslem jeho momentálních problémů a potíží je objevit v sobě omezení a přinutit se k hledání nových způsobů, jak se stát sebou samým a využít svých zdrojů. Musíme přemýšlet a rozvíjet svou inteligenci tak, že se budeme pokoušet najít vztah ke všem skutečnostem své každodenní zkušenosti. Integrovaná osobnost je výsledkem zdravého a jasného vztahu mezi všemi složkami své povahy – fyzické a mentální, vnitřní i vnější. Jestliže je integrace nedostatečná, zkušenosti třetího domu nás naučí tyto nedostatky objevit. Rovnováhy znova dosáhneme tím, že předvedeme to, o čem si myslíme, že je správné. Učitelem je nám v této době každodenní zkušenost.

Saturnův přechod přes imum coeli a tranzit čtvrtým domem.

Tento okamžik zahajuje novou část cesty k osobní zralosti. Nový směr, který začal při přechodu Saturna přes ascendent, by nám teď měl ukázat konkrétní výsledky. Teoreticky jsme vytvořili nový postoj ke svému osudu a pracovali jak na svých materiálních, tak na svých psychických zdrojích tak, abychom byli schopni tento osud realizovat či naplnit uvědoměleji a cílevědoměji. Posléze jsme si ve třetím domě prověřili v každodenním běžném životě efektivnost využití svých zdrojů a poznali jsme, co skutečně máme k dispozici, a kterým směrem se musíme ubírat. Nyní nastává doba, kdy musíme vytvořit novou ”operační bázi”, nový základ, ze kterého budeme následovat výzvy k uskutečňování svých nových cílů. Když Saturn později překročí descendent nebo medium coeli, může dojít k jakékoli změně, ale rozšiřování nebo expanze našich plánů začaly už v době Saturnova vstupu do čtvrtého domu. Proto bychom se měli soustředit na pevnost a solidnost svých základů, protože náš další úspěch – zvláště pro příštích čtrnáct let – bude záviset právě na tom.

Při jakémkoli rozhodování je v této době vždy nutno brát v úvahu celou tuto dlouhodobou perspektivu. Může jít o změnu bydliště, výstavbu nového domu, novou práci, sňatek, pracovní zařazení nebo dokonce o nové životní vyhlídky. Ať to bude cokoli – a s tímto tranzitem se většinou naskýtá množství příležitostí, jak překročit navyklé vzorce či struktury v našem životě – musíme mít na paměti, že to, co nyní začíná, budeme muset po osobní stránce ”zpracovávat” po dobu, než Saturn dosáhne descendentu a po stránce sociální až do doby, než Saturn dospěje do polohy media coeli. Proto si musíme zvolit něco, co se fundamentálně vztahuje k hlubinným potřebám našeho pravého já a našeho osudu. Můžeme se rozhodnout, že se odtrhneme od starých pout, zvyků, míst nebo pozic. Mladí mohou chtít opustit svůj rodičovský dům, zatímco staří mohou chtít odejít do důchodu. V jiných případech nemusí rozhodnutí spočívat v našich vlastních rukou – život nás nějakým způsobem může přinutit, že přijdeme o staré zavedené pohodlné zvyky. Změny, charakteristické pro tento tranzit, jsou v tuto dobu jen zřídka pohodlné či příjemné. Chceme-li tohoto tranzitu využít pozitivně, musíme si v prvé řadě v době Saturnova tranzitu prvními třemi domy stanovit dlouhodobý cíl. Pak musíme být ochotni obětovat ty aspekty svého starého životního stylu, které musí zmizet, chceme-li dosáhnout svého cíle. Musíme se postavit na vlastní nohy, ujistit se o vlastní pravdě a být ochotni přijmout nové závazky. V tutéž dobu však budeme nuceni rozlišovat mezi závazky, které jsou pro naši novou odpovědnost reálné a mezi nemožnostmi, které by se měly spíš nějak správně ukončit. A konečně: musíme si osvojit plány pro ”pomalý start”. Navzdory tomuto chaosu, který v nás velmi často může vytvořit falešný pocit potřeby rychlé akce, by totiž rychlost dosahovaného pokroku neměla být vysoká.

Tento tranzit rovněž navozuje otázku: na jaké bázi se mám rozhodovat a k jakému účelu mám využít znalostí ze třetího dom – těch, které se týkaly mne samotného a mých schopností? Vše závisí na tom, zda to, co jsme se naučili a prožili jako zkušenost od doby, kdy Saturn překročil ascendent, nám teď pomůže vytvořit si nový smysl síly a jistoty nebo zda výsledkem této snahy o budování nového osudu byla jen bolest a porážky. V obou případech teď musíme své vlastní získané životní poznatky spojit s tím, co považujeme za naprosto základní, spolehlivé, solidní a stabilní. Pro nezralého jedince tento tranzit čtvrtým domem není snadný – to se týká zvláště mladých lidí, žijících ve městech. Referenční rámec, daný rodinou, náboženstvím nebo společenskými tradicemi už není neměnný. Mladý člověk je teď konfrontován s množstvím konfliktních bodů ve svých názorech a hodnotách jak doma, tak mimo domov, takže je pro něj prakticky nemožné cítit, že má nějaké pevné a důvěryhodné základy a platný srovnávací rámec, na jehož základě by mohl svou zkušenost vyhodnocovat a chápat. Protože nejsou mladí lidé schopni najít stabilitu vně sebe, musí ji hledat uvnitř sebe. To znamená nový směr vývoje. Namísto hledání vnější stability – stálého domova a stálého zaměstnání – je dnešní člověk stále více a více nucen k tomu, aby hledal stabilitu sám v sobě. Musí sáhnout do svého vlastního středu, který je zároveň i středem světa. Chce se po něm, aby vybudoval ”celistvou osobnost” . Musí neustále pracovat, zvláště během období tohoto tranzitu čtvrtým domem, na své vnitřní harmonii a integraci, aby se stal pánem ve svém vlastním domě, schopným jednat ze svého vlastního středu.

Tranzit Saturna pátým domem.

Tady je potřeba ukázat světu, co a kdo jsme. Nyní jde o to, jak budeme uvolňovat sílu své osobnosti. Bude se prověřovat, do jaké míry jsme schopni předvést světu, že jsme opravdu jedinec (individuum) (zkušenost čtvrtého domu) a splnit své životní poslání, aniž bychom tím někomu způsobili újmu. Ostatní by měli mít možnost poznat nás podle našeho jednání a tvorby. Důležitým faktorem je zde kvalita sebevyjádření jedince. Jestliže je cítění, vyjadřované teď jako emoce, čistě egocentrické, založené na vlastnění nebo strachu, pak individuum nejedná tak, jak má, naopak – negativní energie lidské povahy – pýcha, zlost, žádostivost – spíš využívají jej. Kdykoli je akcentován pátý dům, musíme si klást otázku, zda se naše sebevyjádření snaží o expanzi sebe sama jako vědomého já nebo o expanzi skrze já vzhledem k cíli, kterému jsme zasvětili svou osobnost. Prostřednictvím hořké zkušenosti se zde člověk učí, že násilné osobní sebevyjadřování, mající podobu čistě osobních tužeb a přání – touhy po potomstvu, bažení po slávě a uznání, projektování sebe sama do milovaných bytostí – nikdy nepřináší žádoucí výsledky. Zde si musíme osvojit to, co Rudhyar nazývá ”transpersonální cestou”, úsilí budovat osobnost jako nástroj, takže našim prostřednictvím se může manifestovat cosi většího než je osobní Já. Nebudeme už izolovaným jedincem, ale protože jsme pochopili, že jsme součástí většího celku Života společně s ostatními jedinci, síla univerzálního celku se bude tvořit skrze nás. Výsledný tvůrčí úspěch pak bude mít smysl a hodnotu pro tu část světa, se kterou jsme schopni vejít v kontakt. Jakákoli forma sebevyjádření se nesmí realizovat na úkor potřeb jiných lidí – jinak je společnost odsouzena k záhubě.

Problémy pátého domu vznikají z přehnaného sebe-vědomí. Jestliže se člověk stále zaobírá dojmy, které má ze svého jednání či tvořivé činnosti, stává se nad-nezávislým a svůj způsob jednání a cítění chce vnutit ostatním. Na druhé straně se – vlivem nedostatku rovnováhy ve čtvrtém domě – může stavět stále podezíravěji k motivacím jiných lidí. Jestliže jedná váhavě, je nejistý sám sebou, může se stát obětí pocitu méněcennosti a sebezavržení. Namísto toho, abychom reagovali i na sebemenší provokaci nebo trvali na svých představách, měli bychom se pokusit dávat něco ze sebe a nekalkulovat přitom, co nás to bude stát. Proto když Saturn vstoupí do pátého domu, je nutno provést zásadní volbu v tom smyslu, jakým způsobem budeme uvolňovat sílu své osobnosti. Budeme prostě jednat tak, abychom se především nějak odlišili od ostatních (vyvýšili se nad ně) nebo od společnosti, abychom byli stále originální a prokázali sílu svého ega v souboji vůle, nebo se staneme ryzím kanálem pro ty nadosobní síly, patřící k roli či partu, který máme hrát, a to společně s ostatními herci a v rámci většího celku?

Pravda, duchovní identita, dharma: to jsou jen různé pojmy pro definování morálního jáství při efektivním a přiměřeném jednání. Pravda jedince spočívá ve všech činnostech, které jsou nezbytné pro úplnou a správnou realizaci jeho životního úkolu jako inkarnovaného zosobněného já. To vše je nezbytné, všechno ostatní je zbytné. Stát se identickým v čistotě a pravdě, svobodě a nezbytnosti. Jedinec je duchovně svobodný tehdy, jestliže plní svůj nejzákladnější úkol, a nijak jinak… Mít svobodu udělat něco, co si přeji nebo intelektuálně vytvořím, nemá pro jednotlivce samo o sobě žádný význam. Jedinou svobodou je svoboda realizovat veškeré činy, nezbytné pro náš vlastní duchovní cíl. (Rudhyar, Triptych-The Way Through).

Na světské úrovni je prověrka pátého domu stupněm zvládnutí energií lidské povahy. Zvládneme-li tento úkol, budeme schopni jednat v intencích svého pravého individuálního poslání. Pokud se ego ztotožní s energiemi lidské povahy, budou mít tyto energie sklon jej využívat. Jestliže jde ego cestou zlosti nebo žádostivosti, opravdová individuální identita ustoupila síle emocionálního impulzu, který nutí ego jednat určitým způsobem. Instinkty lidské povahy se týkají vlastního uspokojení, vlastní obrany a vlastního růstu. Jestliže jsme jimi v období tranzitu Saturna pátým domem ovládáni, je to proto, že jsme si v období tranzitu čtvrtým domem nevybudovali jako integrovaná osobnost svou pravou identitu. Pak se významy pátého domu budou projevovat jako naše slabosti a frustrace, nedostatek zakořeněnosti a stability, jako pocity nedostatečnosti. Jestliže způsobu osobního sebevyjádření věnujeme vědomou pozornost právě tak jako hodnotě toho, co vyjadřujeme, pak je možno se při tranzitu Saturna pátým domem mnohému naučit. Snažíme-li se stát ryzím kanálem, vynoří se skrytý smysl naší pravé individuální identity.

Tranzit Saturna šestým domem.

Tady se ve své snaze, jak technicky lépe vyjádřit svou pravou individuální totožnost, dostáváme do konečné fáze. Když jsme během tranzitu pátým domem uvolnili síly osobnosti na bázi osobního cítění a vůle sebe-rozšíření, zjistíme, že výsledky tohoto sebevyjádření většinou vedou ke krizi. Čím egocentričtěji jsme byli zaměřeni, tím více si pravděpodobně budeme uvědomovat, že něco v našem postoji je třeba změnit. Ego si musí uvědomit (= vědomě) svá omezení a své omyly. Musí dospět k poznání, že jestliže jeho způsob vyjadřování emocí přináší bolest nebo utrpení, pak je chybný, že cítění je nutno podrobit určité ukázněné formě a zaměřit se na hodnoty nové, méně egocentrické a více univerzální.

Když Saturn prochází šestým domem, člověk si nutně uvědomuje, že to, co dělá, cítí nebo si myslí se nerovná ideálu prvního domu co do chování, úspěchů a zdaru. Náhle začne cítit jakousi nedostatečnost, potřebu zlepšení ve svém bytí a konání.

Je možné, že když se chtěl realizovat prostřednictvím vztahu jak k jednotlivcům, tak ke společnosti obecně, jeho egocentričnost a sobectví vedly k porážce i přes veškerý jeho talent a objektivní zvládnutí technik. Tím se urychluje nástup krize, protože si náhle uvědomuje, že musí nějak změnit svůj osobní postoj k životu, k sobě samotnému a snad i k Bohu. Tato krize může mít podobu potřeby sloužit a poslouchat, přizpůsobit své úsilí potřebám někoho či něčeho, kdo si to zaslouží a dle našeho názoru ztělesňuje hodnoty, o které usiluje pravé já. Můžeme se dostat do nějakého podřízeného postavení, jako třeba v ozbrojených složkách nebo se nám začnou ukládat nevděčné, drobné otravné práce a povinnosti, při kterých zrovna nemáme příležitost se blýsknout. Za určitých okolností se může nakupit hromada drobných prací, které nám vnutí potřebu organizování a přiměřené přípravy. Kolem nás může propukávat stále více rozmíšek – a ty nás přinutí, abychom nějakým způsobem upravili své běžné vztahy. Stručně řečeno, život nás může vyzvat k maximu přizpůsobivosti, trpělivosti a ochotě převzít vlastní díl zátěže.

Služba byla popsána jako ochota uznat, že člověk je pouhým kolečkem ve složitém soustrojí života. Je to první lekce učení, že celek je něčím víc než každá z jeho částí. Všechny vztahy jedince s ostatními lidmi budou bezproblémové pouze tehdy, když každý bude ochoten pomáhat ostatním a všichni budou pracovat pro společný prospěch. Při tranzitu šestým domem se jedinec stává členem skupiny a má zvláštní úkol pomáhat těm ostatním. Svá osobní přání musí spíše podřizovat něčemu jinému a nenutit život, aby vycházel vstříc jeho soukromým požadavkům. Vlivem okolností se na něj může naložit velká zátěž – více práce, zvláště drobných každodenních úkolů, které se ve srovnání s vynaloženou prací a časem platí víceméně v drobných. V důsledku onemocnění lidí z našeho okolí se může stát, že budeme muset převzít jejich úkoly, jako by to byly naše vlastní nebo dokonce budeme muset fungovat jako jacísi pečovatelé. Osobní vztahy si vyžádají nejvyšší tolerantnost. Může to být i onemocnění nás samotných – to si duše žádá prostřednictvím našeho těla potřebné revidování postoje. Na druhé straně může být nemoc jen výsledkem porážky životní energie člověka, který není schopen se vypořádat s většími nároky nebo změnit svůj způsob života.

Nejhlubším aspektem tohoto tranzitu je to, co Rudhyar nazývá ”prověrkou utrpením”. … utrpení je známkou lidské velikosti, kterou jsme si ještě plně neuvědomili, nebo marně proplýtvali… Utrpení nemůže být nikdy cílem nebo mít hodnotu samo o sobě. Je to cvičení v objektivním chápání a emocionální separaci ; prověrka výdrže naší vůle a naší víry… Utrpení je podmínkou toho, abychom zlomili ztotožnění se s ”méně” ve chvíli, kdy stoupáme po cestě vzhůru směrem k ”více”. Je to tlak našeho vyššího osudu, který nás vede dál k vyšším cílům…Největším a nejzrádnějším lákadlem, které leckterou duši svede z cesty, je sebelítost. ”Proč se to muselo stát zrovna mně?” Na to je možných několik metafyzických odpovědí. Praktická odpověď nicméně zní: ”Protože ještě nevíš, co je tvou nejvyšší silou a hlavním cílem.” Ještě ne. Ještě ne. (Rudhyar, Triptych-The Way Through).

Jestliže je člověk konfrontován s nějakou transformační krizí, musí objevit, do jaké míry byly jeho přirozené schopnosti deformovány tlakem rodiny, náboženství nebo morálních postojů společnosti. Musí si být naprosto jist, že tváří v tvář své současné krizi nestojí jenom jako člen nějaké skupiny, a nepřipouští, aby myšlenky jiných lidí podmiňovaly jeho nynější reakci.

Saturn přechází přes descendent a tranzituje sedmým domem.

Tady začíná v životě nový sociální akcent. Po uplynulých čtrnáct let byl člověk nestále vyzýván k tomu, aby si znovu rozmýšlel postoj vůči sobě samému, aby prohloubil výraznost své pravé identity a aby zlepšil své techniky sebevyjadřování nebo začal používat nové. Teď a pro dalších nadcházejících čtrnáct let musí člověk rozšířit svou operační základnu s tím, že obtiskne svůj image a své cíle do sociálního rámce a vezme na sebe větší veřejnou odpovědnost. Když se tranzitující Saturn pohyboval od natálního ascendentu přes šest domů pod horizontem k natálnímu descendentu, vše, co jsme udělali, pocházelo od nás samotných. Jako jedinci jsme se pokoušeli naučit se víc o sobě samých a jak sami sebe výrazně a harmonicky vyjadřovat. Počínaje descendentem dochází k základní změně akcentů. Tady opouštíme sféru osobního bytí a začínáme procházet prověrkami vztahů s lidmi. Svůj vnitřní cíl a člověka i to, čím nebo kým se cítíme být jako osobnosti, můžeme odhalit nebo demonstrovat jen tehdy, když to prokážeme ve vztahu k ostatním, v širší sféře činnosti.

Tranzit Saturna sedmým domem nás přinutí k uvědomění si, že musíme změnit svůj vlastní obraz při vstupu do objektivního světa věcí a bytostí, které sice leží mimo naši osobní kontrolu, se kterými však musíme navázat vztah. Otázka, na kterou si každý člověk musí dát svou vlastní odpověď, zní: ”Jak musím jednat ve vztahu k ostatním lidem jako jednotlivcům a k širšímu celku lidské činnosti, abych odhalil a demonstroval sobě samému i ostatním základní účel své existence, tak jak ji chápu v této chvíli?” Většina lidí je podmiňována svým osobním hlediskem nebo určitou předpojatostí – nevidí věci a lidi takové, jací skutečně jsou, ale jak se jim zdají být při pohledu přes brýle úctyhodných tradic, výchovy, osobních tužeb nebo vzpomínek. Saturn teď odhalí stupeň této naší podmíněnosti, náš strach ze změny nebo ze zkušenosti dynamické transformace, která je ve vývoji lidských vztahů nutná. Jestliže člověk změnu odmítá, odmítá i možnost významně se podílet spolu s ostatními na životě společnosti. Individuální jáství a životní cíle se měnit nemusí, musí se ale neustále měnit náš vztah ke světu. Vlastní potřeby člověka a jeho partnerů musí navzájem harmonizovat, aby tyto vzájemné vztahy mohly být neustále přizpůsobovány požadavkům skupiny, pracovní sféry nebo společnosti – v tom rámci, ve kterém tyto vztahy mají svůj význam. Ve vědomí teď musí převládat uvědomělé úsilí o získání významné účasti na životě společnosti, ne pouze jako člověka samotného, ale také jako tvůrčího partnera jiných lidí. Tato účast – pokud vše půjde dobře – nabude konkrétní podoby ve chvíli, kdy Saturn dosáhne media coeli – hrotu 10. domu.

V podmínkách důvěrnějších vztahů, ke kterým se vztahuje sedmý dům, zde Saturnův tranzit zdůrazňuje potřebu navázání vztahů na bázi rovnosti, objektivním způsobem a s otevřenýma očima. Každé naše spojení s někým jiným, které je založeno na psychologické projekci určité představy do druhé osoby, je současně založeno na sebelásce a odhalí spíše naši nedostatečnost nebo potřebu osobní transformace, má-li tento vztah vydržet. Vztahy v sedmém domě musí sloužit určitému cíli jako vztahy k druhým. Musí zde existovat jakýsi širší rámec, ať už rasový, sociální, kulturní nebo duchovní. Když Saturn prochází sedmým domem, můžeme zjistit, že funkce, životní cíl nebo skupina, se kterou jsme se předtím ztotožňovali, je teď cizí buď našemu hlubšímu založení nebo novému aspektu našeho osudu, který jsme v sobě odhalili od okamžiku, kdy Saturn překročil ascendent. Pokud je tomu tak, pak nám tento tranzit pomůže najít naše pravé místo ve společnosti. Zážitky frustrace nebo nepřátelství, nebo dokonce krize z odloučení, jako třeba rozvod, mohou být nezbytným prostředkem k tomu, jak objevit sebe sama. Zdá se, že je to trnitá cesta krajinou prázdnoty a izolace, ale takovouto zkušenost musíme přijímat objektivně jako nutnou pro dosažení konečného cíle sebepoznání. Pomocí výsledků, které vydají vztahy, musí člověk dokázat jak sobě, tak světu platnost té funkce, kterou se rozhodl realizovat.

Klíčovým symbolem tranzitu sedmým domem musí být kooperace. Skončilo čtrnáctileté období, kde byly případné problémy spojeny s individuálním vývojem jedince, a teď se člověk pokouší působit na svět kolem sebe tak, jak to dělal během posledních čtrnácti let. Tento postoj teď nebude fungovat. Jestliže jsme snad při tranzitu šestým domem zvládli náročnější požadavky, pokud jde o práci a službu, pak by měla být lekce v kooperaci snazší. V některých případech teď můžeme ovlivňovat okolnosti pouze tím způsobem, že s nimi bude kooperovat – nebudeme už zkoumat, jak pevná je naše pozice a pozice našeho ega vůči světu. Saturnův tranzit sedmým domem často svádí k tomu, že svět nám připadá jako ponuré, chladné a nepřátelské místo, které proti nám ze všech stran nastrkuje své bodliny. Tento pocit nás okamžitě zažene do defenzívy a nutí nás, abychom buď zaujali obrannou pozici a nebo naopak dobývali život beranidlem, protože jsme nabyli přesvědčení, že úspěch je nutno zevně vydobýt silou. Život je ale pochopitelně silnější a časem se nutně začneme cítit jako zbití – to tehdy, jestliže jsme si neuvědomili, že své jáství musíme začlenit do struktury společnosti a kooperovat s ostatními tak, aby pokrok i ochrana byly vzájemné. Úzkost a odpor pocházejí z obavy, že naše individualita bude potlačena, že vztah popře naše já.

V sedmém domě se musíme rozhodnout vyjít životu vstříc na půl cesty, uznat práva ostatních, pokud si chceme zachovat svá práva vlastní. Musíme vyjít sami ze sebe a být objektivnější vůči lidem ve svém okolí. Mohou se objevit problémy v manželství, protože svého partnera jsme nikdy neviděli takového, jaký doopravdy je – byli jsme totiž příliš zaměstnáni sami sebou. Problémy v zaměstnání se mohou objevit z toho prostého důvodu, že jsme se nikdy doopravdy nepokoušeli pochopit potřeby ostatních lidí nebo přizpůsobit se tomu, co pro společné dobro nabízejí oni. Naší lekcí v tomto domě je poznání, že nic ve světě vztahů není statické. Většina problémů v této oblasti pramení z naší tendence krystalizovat svůj postoj vůči ostatním lidem či světu vůbec tím, že přijímáme standardy chování, oficiální tituly a tradiční úmluvy. Teď se musíme naučit setkávat se s ostatními s pocitem vnitřní svobody – teprve ta umožňuje tvůrčí transformaci.

Saturnův tranzit osmým domem.

Tady musíme zaměřit svou pozornost na plody všech těchto svých vztahů, a to jak s jednotlivými lidmi, tak s okolním světem. Hodnota těchto plodů bude záviset na naší schopnosti navazovat vztahy s důvěrnými partnery nebo kolegy v zaměstnání, se sociálními skupinami nebo vůbec ve vztahu k dílu na fungování světa. Bude rovněž záležet na stupni naší konformnosti k vytvořeným vzorcům v sociálních postojích a činnostech. Od doby, kdy Saturn překročil ascendent, jsme pravděpodobně navazovali vztahy tak, jak jsme nově začali chápat svůj životní cíl a svou individuální identitu. Teď se bude prověřovat tento náš nový způsob jednání při realizaci tohoto cíle prostřednictvím vztahů. Svou pozornost musíme zaměřit na praktickou realizaci svých vztahových ideálů – lásky, manželského štěstí a svých plánů na úspěch v zaměstnání. Plány a ideály se teď musí stát společenskou realitou, a to na základě našeho trvalého úsilí a snad i dlouhodobé nebo opakované činnosti. Kulturně-společenský řád se svými specifickými pravidly a návyky bude naše ideály a plány nutně nějak měnit. Záleží na tom, jakým způsobem budeme na tento vnější rámec reagovat – budeme-li k tomuto diktátu naprosto konformní nebo se budeme snažit kvůli sobě samým konvencím vzdorovat. Mezi těmito alternativami vede cesta kompromisu.Podle toho, jakou zkušenost teď prožijeme při snaze zůstat věrni sami sobě při tvůrčím a svobodném navazování a udržování vztahů s ostatními, ukáže se stupeň naší dosažené osobní zralosti a hodnota našeho smyslu pro vztah.

Zásadní je způsob, jak člověk využívá svého smyslu pro individuální identitu, aby produktem těchto vztahů mohla být hodnota a ”blaho”. Nejde už o využití našich fyzických, materiálních a psychologických ”aktiv”, jimiž bychom svou individualitu konkrétně realizovali, ale spíše o zaměření na to, co jsme vytvořili (ve čtvrtém domě) svou co nejplnější a nejharmoničtější účastí na určité činnosti ve větším celku. Záleží na kvalitě těchto sdílených zkušeností, protože společenské vědomí je tvořeno sdílením sebe sama. Mimo tyto vztahy, které mají vazbu na společenský celek, můžeme mít i svůj trvalý cíl, ale tyto vztahy musíme pěstovat dynamicky a kreativně a neustále je přizpůsobovat potřebám okamžiku. Dynamický vztah se musí neustále konfrontovat s neustále se měnícími požadavky našeho individuálního růstu i s požadavky společnosti. V osmém domě má ego tendenci se vlivem tohoto vztahu separovat. Proces sdílené účasti na společenském organizmu vyžaduje, aby mnohé z toho, co patří k našemu osobnímu životu, ”umřelo”. Musíme se vzdát mnoha věcí, často pod vlivem názorů, ke kterým jsme se připojili jen pro pocit osobní bezpečnosti. ”Sdílená účast” si vyžádá hlubokou přeměnu naší dlouhodobě pěstované ”svrchovanosti”. Může se stát, že budeme muset transformovat svou ”vzorovou” koncepci, změnit své chápání vlastnictví spíš na schopnost zvládání a uvědomit si, že svou individualitu máme na to, aby se podílela na nějakém širším organizmu bytí. Prostřednictvím svých vztahů teď můžeme tvořit.

Při tomto tranzitu osmým domem mohou vzniknout problémy, vztahující se k materiálnímu zabezpečení v partnerství, financích a zaměstnání, případně může být nutné určité přeorganizování těchto sfér a vlastně všeho, čeho se důvěrné vztahy týkají – ať jde o manželské nebo pracovní partnerství, rodiče nebo jiné příbuzné, kteří mohou přispívat do společné domácí pokladny, zákazníky, s jejichž penězi zacházíme, nebo veřejnost (v případě, že dotyčný je třeba účetní, pokladník, revizor či někdo jiný, kdo zachází nějakým způsobem s penězi druhých). Problémy se tedy mohou objevit ve vztahu k věcem nebo penězům, které si člověk nevydělal. To jsou třeba dědictví, dividendy, vracení dluhů, udělování cen či dostávání darů. Problémy zabezpečení se tedy mohou v této době objevit u lidí, kteří jsou v důchodu, zvláště pokud jsou závislí na své penzi nebo výnosech z investic. Chceme-li se v této době zbavit finančních starostí, pak bude prvním krokem vytvoření stabilní ekonomické základny. Důsledkem může být refinancování a vlastně nový začátek celého kola, nebo potřeba přeorganizovat svůj pracovní nebo domácí rozpočet podle konzervativnějších měřítek, když vydání přesáhla příjmy nebo když musíme žít bez základního kapitálu. Člověk se nemá bát přijímat nabídky partnerů nebo spolupracovníků a má využít každý způsob partnerské zkušenosti a příležitostí, které se mu při tranzitu Saturna sedmým domem naskytly. Jestliže se člověk naučil dívat se na svět a vztahy v něm ze své vlastní kooperativní perspektivy, neměl by teď zažívat nějaké závažnější problémy. Abychom se ale bezpečně dostali ”na druhý břeh”, musíme učinit určitá opatření pro zajištění svých budoucích potřeb a vycházet přitom ze svého současného programu. Když se pohybujeme v těchto zaběhaných, ověřených, důvěrně známých, nalinkovaných kolejích, můžeme být ve svých pracovních záležitostech konzervativnější. Saturn znamená konzervaci a konstrikci – zachovávání statu quo a stažení.

Tranzit Saturna devátým domem.

Tady je nutný zrod pochopení, porozumění. Ať jsou výsledky našeho zkoumání ”samozřejmých věcí” jakékoliv, je nutno pochopit, co znamenají nová setkání a nové úkoly v partnerském životě. Při tranzitu osmým domem se nám zdál důležitý úhrn dosažených zisků nebo ztrát, radostí nebo strastí, které jsme v ve vzájemném vztahu zažívali. V devátém domě se objevuje otázka JAK a PROČ tyto vztahy vedly k těm kterým výsledkům, které jsme zaznamenali. Člověk se musí pokusit pochopit smysl a hodnotu těchto výsledků, a to jak vzhledem k vlastnímu osudu, tak ve vztahu ke své společnosti. Devátý dům se zabývá těmito skutečnostmi a lekcemi zkušeností, odvozenými od snahy o pochopení a dosažení podmínek neustálého růstu (expanze) možností lidského sdružování a lidské pracovní činnosti. Vztahuje se k filozofii, abstraktnímu myšlení a k zákonu, a také k dalekým cestám, činnosti v zahraničí a smlouvám, diplomacii a vyššímu vzdělání. Nadto je polem náboženských, mystických nebo věšteckých zkušeností a snů.

Podle povahy plodů osmého domu, týkajících se vztahů jedince a jeho účasti na životě společnosti, se bude člověk nutně dostávat do jedné nebo více sfér činností, symbolizovaných devátým domem. Pokud jsme měli problémy se vztahy nebo smlouvami, může to teď pro nás znamenat soudní procesy. Jestliže jsme prošli novým zklamáním, daným manželským, rodinným nebo společenským tlakem, můžeme se pokusit je kompenzovat náboženským nebo filozofickým studiem. Psychologie, filozofie, náboženství a studium práva a zvyklostí (mravů) jsou prostředkem k dosažení znalostí a porozumění v případě, že se potýkáme s problémy v kooperaci nebo lásce. Jejich prostřednictvím můžeme rovněž pochopit, jaké místo můžeme zaujmout ve světě a jak se máme vědoměji obrátit ke společenské aktivitě. Pomáhají nám rozpoznat, jak a kde jsou naše různé vztahy vhodné pro širší vzorec současného světa a jak se svými sou- druhy můžeme mít prospěch z běžných sociálních trendů. Někdy je to doba, kdy se učíme, jak inteligentně využít oné obrovské energie, vznikající při kooperaci a produkování něčeho mezi lidmi navzájem, ať je to v zaměstnání nebo kulturní oblasti. Jak budeme postupně zrát, budeme stále víc akceptovat věci nám zatím nepříliš důvěrně známé nebo vzdálené – i ty, které se nám zprvu jevily jako cizí, rušivé nebo zdánlivě nepoužitelné. Výsledkem může být větší pochopení, větší láska a nakonec budeme schopni naplnit svůj vrchol, který nás čeká při nadcházejícím přechodu přes medium coeli – hrot 10. domu.

Úkolem tranzitu Saturna devátým domem by mělo být rozšíření našeho vidění a chápání pozice, kterou chceme ve světě zaujmout a tak zaměřit svou pozornost na pevný cíl a prostředky, potřebné pro jeho dosažení. Nesmíme zapomínat, že tohoto místa nebo tohoto úspěchu můžeme dosáhnout jen tehdy, když jsme schopni si je jasně představit. To si může vyžádat získání nové perspektivy světa v širším pojetí a našeho možného místa v něm. Musí nám být jasné naše cíle a úsilí, musíme být schopni je prakticky a do hloubky zvládnout a musíme je opírat spíš o své skutečné schopnosti než o jakýsi ideál, sen nebo vizi čehosi nemožného. Takovouto vizi svého potenciálu a svého místa ve světě můžeme vyvinout tak, že budeme cestovat do cizích zemí nebo tam pracovat. Musíme dělat všechno, čeho jsme schopni, abychom rozšířili své kontakty, studovali všechna témata, která za to stojí a učili se cizí jazyky, chceme-li rozšířit svůj podíl účasti na tomto světě. Musíme studovat metafyziku, náboženství, filozofii, takže se naše chápání vztahů rozšíří i na mentální úrovni. Musíme být ochotni se těmito směry vydat, abychom pochopili, že nic nepřijde bez úsilí a obětování určitých původně pevně daných koncepcí, omezení a návyků. Pro člověka, který nešel směrem regenerace, započatým v osmém domě, může mít lekce tohoto tranzitu devátým domem charakter utrpení a deprivace.

V nejhlubším slova smyslu představuje Saturnův tranzit devátým domem prověrku významu a závažnosti našich vztahů – jak s ostatními lidmi, tak se světem. Člověk se musí ptát sám sebe, zda to, co dělá a produkuje, skutečně plní potřeby jeho pravého já a společnosti. Musí se snažit pochopit pravý smysl toho, co se v jeho životě událo, zvláště od doby, kdy Saturn překročil descendent. Musí se pokusit pochopit, proč jeho intimní vztahy vedly ke vzniku současné situace a být ochoten odmítnout věci nepotřebné a nedosažitelné.

Prověrkou významu je požadavek, kladený na každého člověka a každé společenství – ať v manželství nebo v zaměstnání, v politické nebo kulturní oblasti – aby se neúčastnil ničeho, co nemůže být jasně definováno co do povahy, postupu a cíle. Jakýkoli vztah musí mít především svůj význam a jeho důležitost je korunou a duší vzájemnosti; tvůrčí harmonie, efektivní a produktivní lásky. (Rudhyar, Triptych-The Way Through).

Saturn dosahuje media coeli a tranzituje desátým domem.

Zde nastává vrcholný okamžik saturnského cyklu – vše, o co jsme se snažili od chvíle, kdy Saturn překročil ascendent (a zvláště od jeho tranzitu descendentem) se posuzuje měřítkem sociální hodnoty. Teď budeme moci zjistit, co si svět o nás myslí, a jaké hodnoty reprezentujeme. Svou cenu začínáme prokazovat v době, kdy Saturn překračuje descendent. Naučíme se přizpůsobovat svou činnost činnosti ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak pro sebe z toho něco nového získávat. Během tranzitu osmým a devátým domem se nás hlouběji dotýkají obecné formy sdílené účasti. Učíme se z precendentů nebo je zavrhujeme, studujeme zákony a mravy, upravující společenský styk a prostřednictvím studia nebo cestování možná i rozšiřujeme své chápání národů, kultur a náboženství. Teď musíme osvědčit sami sebe a hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře.

Při konfrontaci s touto ”poziční prověrkou” musí člověk ukázat, do jaké míry je schopen převzít odpovědnost za svůj osobní nebo profesionální vliv a autoritu. Za nejlepších okolností může pozice ve společnosti, dosažená v době tohoto tranzitu, být důkazem a posvěcením toho, čeho jsme dosáhli jako jedinci. Spíše než povaha našeho úkolu je důležitý způsob, jak svůj úkol plníme. Naše pravé individuální postavení bude určováno naším postojem k práci – jak společenské, tak duchovní – a způsobem, jak ji vykonáváme. Nesmíme zapomínat, že způsob, jakým se člověk účastní na práci pro svět, je v prvé řadě podmíněn jeho dřívějším životem v domácích podmínkách, všemi komplexy a obavami, které se v něm tehdy vyvinuly, a ze všeho nejvíce jeho objevenou schopností dosáhnout osobní zralosti. Z tohoto důvodu se náš momentální úspěch nebo propad při dosahování pozice relativní společenské moci a prestiže hluboce vztahuje k povaze našich vztahů s rodiči. Teď předáváme společnosti vše, čeho jsme dosáhli při budování sebe samého na základě těchto základních vloh, daných předky a kořeny, odkud pocházíme, a které nám naši rodiče odkázali.

Tento tranzit bude prověrkou pevnosti našeho postavení v očích veřejnosti. V záležitostech prestiže, autority a profese zažijeme během této doby svůj největší triumf nebo největší porážku. Nezáleží na tom, na jakém stupínku společenského žebříčku stojíme – ve středu zájmu bude naše postavení v profesionální sféře, v záležitostech, které řešíme se svými představenými nebo veřejností, v kulturní oblasti.Saturn v desátém domě je dobou sklizně. Sbíráme plody své práce a činnosti, projektů a vztahů, započatých v době tranzitu Saturna sedmým domem. Povaha této sklizně bude záviset na tom, kolik jsme toho vytěžili z nabízených příležitostí a na celkovém poctivém úsilí, které jsme při dosahování svých ambicí vynaložili. Tento tranzit desátým domem však pravděpodobně budou provázet určitá omezení, ať jde o náš čas (v důsledku nahromaděné odpovědností) nebo profesní činnost, autoritu nebo příjmy, jestliže byl směr vývoje negativní. Ať se děje cokoliv, nejdůležitější teď bude náš postoj k událostem a naše ochota přizpůsobit se okolnostem. V tuto dobu je moudré se spíše snažit o zabezpečení a konsolidaci naší pozice než o další expanzi v rámci vytvořeného.

Saturnův tranzit jedenáctým domem.

Během období tranzitu jedenáctým domem budeme konfrontováni s výsledky veřejného vlivu, kterého jsme dosáhli od doby, kdy Saturn překročil MC. Horlivě a snad i vytrvale jsme mnoho let bojovali o dosažení něčeho ve světě a teď bychom měli mít to, o čem jsme se domnívali, že chceme. Problémem tranzitu jedenáctým domem je to, jak teď naložíme s úspěchem nebo s konkrétní vnější situací, ve které se teď nacházíme. Ať už naše cíle byly všední nebo měly opravdový společenský význam, měli jsme se účastnit společenského dění. A teď jsme konfrontováni s pozitivními nebo negativními výsledky této účasti. Teď záleží nejvíc na tom, jak využijeme svého úspěchu nebo své prohry. Úspěchu je nutno využít moudře, imaginativně, vědomě a účelně. Porážce musíme čelit s odvahou a musíme objevit její příčiny, aby se naše poučení stalo odrazovým můstkem pro nové úspěchy v budoucnosti. Jedině tak můžeme zabránit tomu, abychom pasivně neupadli do určité formy společenského otroctví.

Ať jsou teď tedy výsledky jakékoliv, jejich příčinu najdeme ve způsobu, jakým jsme se snažili o úspěch, v použitých metodách a v duchu, který se za tím skrývá. Hledání úspěchu není jen úsilím, zaměřeným navenek; je to také dosažení smyslu a hodnoty našeho ega. Smyslem toho, co nebo kdo zřejmě jsme, je spojení našeho uvědomění si s místem, které zaujímáme ve své společnosti. Cesta člověka, setkávajícího se s prověrkami jedenáctého domu, bude záviset na tom, jakým způsobem se jeho ego vyrovnalo se zkušeností úspěchu nebo porážky v desátém domě. Jestliže byl naší zkušeností úspěch, budeme se pochopitelně chtít těšit z plodů tohoto úspěchu, ukázat svým přátelům a kolegům, jací jsme chlapáci. Asi budeme chtít, aby se s námi radovali ze zisků z naší práce a z potěšení, které máme ze vztahů, vytvořených při tranzitu osmým domem.

Jestliže jsme na druhé straně učinili zkušenost porážky, budeme mít tendenci protestovat, projevovat škarohlídství či odpor, a pokoušet se pomstít těm, kdo podle našeho názoru náš neúspěch zavinili. Můžeme se nyní snažit o změnu podmínek, které tuto porážku nebo ztrátu prestiže našeho ega přivodily; avšak jestliže není ego dostatečně silné na to, aby na svou porážku reagovalo pozitivně, pak projevy při tranzitu jedenáctým domem mohou být negativní nebo až divoké, násilnické. Jestliže náš styk s vnějším světem je příliš egocentrický nebo se projevuje fanatickou nespokojeností, pak může Saturnův tranzit přinést pocit společenské izolace a postrádání přátelských svazků. Člověk postupně zahořkne, zmalomyslní a naplňují jej pocity typu ”k čemu to všechno, nic nemá žádnou cenu”. To je cena, kterou musíme platit za svá příliš neuvážená gesta před společností. Největšími zkouškami totiž procházíme v následných domech. V rohových domech člověk získává zkušenost sebe sama, svého soukromého a veřejného postavení a postavení vůči ostatním; v následných domech se však musí rozhodnout, jak využít těchto zkušeností a energie, které má k dispozici. Způsob, kterým tato rozhodnutí uskutečňuje, je způsobem, jakým prověřuje a dokazuje svou pravou individuální hodnotu. Jedenáctý dům je poslední prověrkou v řadě následných domů; Silný jedinec musí mít odvahu postavit se proti minulosti, proti statu quo v sobě samém i proti společnosti. Když se odmítneme ztotožnit s dekadentními vzorci sociálního chování a ozbrojíme se moudrostí a důvěrou, které potřebujeme, abychom mohli zůstat sami, můžeme se stát kanály kreativní ”božské nespokojenosti”.

Pro průměrného člověka, kterých dosáhl vysokého společenského postavení, naplňuje jak nejlíp může svou odpovědnost, plynoucí z tohoto postavení a těší se z plodů této situace, se tento stav jeví jako nanejvýš žádoucí. Saturn však do této vize vnáší pocit prázdnoty a nespokojenosti, protože jeho vlivem si člověk uvědomuje,.že tím vše ještě nekončí a že spousta věcí, které chtěl udělat od počátku cyklu (Saturn v prvním domě), se neuskutečnila. Při tranzitu jedenáctým domem by si měl člověk uvědomit všechno to, co opominul z úspěchů desátého domu a zaměřit svou pozornost na určitá nová dobrodružství ducha. Měl by si vytvořit novou vizi, nové ideály a konkrétní plány na sociální a profesní zlepšení a pracovat na jejich realizaci. S nějakým rychlým uznáním tohoto úsilí počítat nemůžeme, protože se nalézáme ve finální fázi saturnského cyklu a toto všechno, co se událo předtím, na nás těžce doléhá. Teď je nadevše důležité vyprostit se ze sociálních vzorců, kterým jsme se předtím tak dlouhou dobu přizpůsobovali. Potom, až se po krátkém čase Saturn znovu vrátí na ascendent, budeme připraveni se od všeho osvobodit a vydat se novým směrem.

Tranzit Saturna dvanáctým domem.

V tomto posledním stupni cyklu můžeme upevnit své úspěchy, dosažené v minulosti a vtělit je do semene, které poneseme v novém cyklu svého růstu ke zralosti nebo můžeme nahromaděné výsledky svého neúspěchu využít pro dosažení zralosti pokud možno v průběhu závěrečného cyklu. Jak s úspěchy, tak s neúspěchy se v této době musíme nutně potýkat, protože žádný život se neskládá jen z úspěchů nebo jen z proher. Tyto konfrontace se však obvykle odbývají na psychologické úrovni jako vědomé nebo nevědomé vzpomínky – některé dodávají naděje do budoucnosti, jiné nabývají formy frustrace, úzkosti nebo popírání života samotného. Všechno nedobré, čeho jsme se v minulosti dopustili nebo naopak to dobré, co jsme neudělali, se bude vracet a pronásledovat nás. Tady je důležité najít v sobě odvahu čelit této smíšené entitě, tvořené naší minulostí, pochopit ji a v době, kdy Saturn dosáhne ascendentu, se vynořit svobodný, zbavený jejího tísnivého vlivu. Hodně záleží na našich zkušenostech z jedenáctého domu, které jsme čerstvě prožili a teď se potkáváme s výsledky buď naší pasivní konformnosti se sociálními vzorci chování nebo naší vzpoury proti nim. Člověka ovlivní i sociální trendy, které slepě následoval – ať chce nebo nechce – nebo se společnost pokusí potrestat jej za jeho ”antisociální” chování. Jestliže společnost odmítne jeho úsilí o realizaci nějaké nové vize, může se člověk rozhodnout, že tento stav s odvahou ponese.

Je to doba, kdy bychom se měli pokusit dát nějaký nový a individuální směr minulým poměrům, jak daným naším okolí, tak těm zděděným. Musíme využít minulost a syntetizovat ji do určitého objevného poselství, které dá kreativní smysl závěrečnému cyklu činnosti. Je to doba, kdy se tážeme po hodnotě svého života a všeho, co jsme dělali, cítili a mysleli. Jakmile je nám toto jasné, můžeme se rozhodnout, jaké nové hodnoty budeme schopni nabídnout světu v nadcházejícím saturnském cyklu. Na světštější úrovni se člověk setká s výsledky svých společenských a profesních neúspěchů nebo zklamání i svých úspěchů a zdaru. Společenské odměny za minulé služby nebo pracovně-akademické tituly, ceny, politická ”pera” a společenské pocty – ty všechny se při saturnském tranzitu dvanáctým domem mohou dostavit. Ještě důležitější však je, že se zde setkáváme s méně viditelnými výsledky metod, které jsme použili při dosahování úspěchů v desátém domě. Budou se nám teď připomínat některé úspěchy, které vzbudily u ostatních nepřátelství či odpor nebo jim ublížily. Zde si uvědomíme negativní i pozitivní výsledky svých úspěchů.

Konfrontace s překážkami, které vznikly na základě našich skutků v minulosti, je vždy nejtěžší, když se pokoušíme o nový start. Objeví se všemožné druhy strašidel a strachů a brání nám v tom, abychom učinili nový krok vpřed. To je krize dvanáctého domu. Skutečné bitvy našeho života se vybojovávají a rozhodují v nás samotných. V nich jsme úplně sami – není tam nikdo, kdo by nás obhajoval nebo soudil; musíme odpovídat jen sobě samému. Ve dvanáctém domě můžeme najít vše, co se podílelo na budování současné podoby našeho charakteru – odvahu a strach, důvěru a podezření, sebepoznání a sebe-zklamání, sebe-pomoc i sebedestrukci, zájem o sebe a sebeodsouzení, tvůrčí schopnosti a fóbie – toto vše se ukládá v tomto domě a čeká, až bude v případě potřeby vyvoláno a použito. V této době mají naše odpovědnost i naše problémy tu nejosobnější povahu, i když to snad jiní lidé nepozorují. Z vnějších zdrojů se nám dostává jen minimální nebo žádné pomoci a pokud jde o dosahování světských cílů, tam většinou zaznamenáváme jen nepatrný pokrok. Jestliže omezíme své cíle na věci, které se poměřují osobním uspokojením, které nám mohou poskytnout, pak můžeme na cestě za svým osobním růstem a zvyšováním schopností dokázat zázraky. Jestliže však neustáváme ve svém boji o veřejné uznání a snažíme se pouze tam, kde nám jde o získání materiálních výhod, jdeme vstříc trampotám, které se projeví jako zklamání, onemocnění nebo ztráta sebeúcty.

První obrannou linií by měla být poctivá sebeanalýza. Člověk se na sebe musí kriticky podívat a pak se rozhodnout, kde a jak může zlepšit to, co vidí. Pomoci mohou různá studia – a není ani tak důležité, co studujeme. Můžeme studovat, abychom se zlepšili profesně, umělecky nebo duchovně, abychom v sobě rozvinuli skryté nadání nebo jen abychom se rozptýlili. Skutečný prospěch budeme mít z toho, když dokážeme sami sobě, že jsme schopni něco zvládnout. Musíme se vyvarovat sklonů bránit samy sebe před námi samými. Když v nás převládnou vládnou obavy a podezíravost, pak jsou produktem našeho vlastního nedostatku sebejistoty, a tuto skutečnost nezvrátí žádné alibi. Nebudeme-li důvěřovat ostatním, můžeme přijít o přátele, utrpět obchodní ztráty nebo nás mohou skutečně okrást. Působením imaginárního zla a strachu ze zklamání se může mnoho těchto věcí zhmotnit; jako výsledek naší sebelítosti se před námi může nakupit ještě větší hromada odpovědnosti a práce; a v neposlední řadě můžeme v důsledku všeho tohoto nezdravého uvažování a pocitů skutečně onemocnět. Proto se tento dům nazýval smetištěm zkušeností. Funkcí této fáze saturnského cyklu je vytrhat plevel škodlivých myšlenek Já a posílit před započetím nového cyklu myšlenky dobré.

Interní materiál Astrologické školy pro statečné – pracovní překlad Ludmila Plášková kapitola VI. knihy Alexandera Rupertiho: Cykly proměn, us. originál Cycles of Becoming (nakl. CRCS 1978), franc. překlad Marief Cavignac Les cycles du devenir, (ed. du Rocher 1981, 1995)

Comments are closed.