Posts Tagged ‘historie’

Hvězda tří (králů) mágů

Hvězda tří králů – mágů

podle Michaela R. Molnara Betlémská hvězda – Odkaz mudrců (usa originál 1999, český překlad Academia 2006)

Matouš 2. kapitola (Nová Bible Kralická)

1. Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu (?)
2. a říkali: „Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě (ASCENDENTU) jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili.“
3. To když uslyšel král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.
4. Svolal tedy všechny velekněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má Kristus narodit.
5. Oni mu řekli: „V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka:
6. ‘Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.’“
7. Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala.
8. A když je posílal do Betléma, řekl: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i já mohl přijít a poklonit se mu.“
9. Když tedy vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
10. Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí.
11. Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
12. A když dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinou cestou.

17. dubna roku 6 před naším letopočtem juliánského kalendáře (roku -5 astronomického  datování) došlo ke konjunkci Luny s Jupiterem den před novoluním (současně zatměním Slunce), tedy za heliakického východu Luny a Jupitera. Jupiter je přesně na obzoru, Luna o něso výše asi 3°nad obzorem, Slnce asi 8°pod obzorem, v tamních podmínkách mohla to být pěkná podívaná . Pokud čteme slovo východ astrologicky, jde zřetelně o ascendent a ne o východ v geografickém slova smyslu. V tehdejší době byla Alexandrie centrem vzdělanosti helénistického světa, kde bylo možné potkat příslušníky nejrůznějších národů, včetně Peršanů, Indů a Číňanů a samozřejmě i lidí tmavé pleti. V Babylonu by bylo Slunce 6°pod obzorem, bylo by asi už dost světlo na to, aby ta podívaná byla vůbec vidět.

Heliakický východ Luny a Jupitera v Alexandrii