Dva pohledy na Urana v Beranu

URAN VE ZNAMENÍ BERANA

Pavel Turnovský

Dne 12. března letošního roku vstoupí Uran definitivně do znamení Berana a začíná svůj nový 84letý cyklus. Co můžeme od tohoto cyklu očekávat, lze stěží předjímat, protože však žádný cyklus nezačíná na zelené louce, ale rozvíjí zásadní myšlenky cyklu předchozího, můžeme se obrátit pro inspiraci k letům 1927 a 1928, kdy právě opuštěný cyklus začínal.

Při pohledu do dějin filosofie, vědy i umění nás upoutá zmínka, že v březnu roku 1927 tehdy šestadvacetiletý německý fyzik, pozdější nositel Nobelovy ceny Werner Heisenberg zveřejnil svoji práci o principu neurčitosti vztahů, jeden z pilířů kvantové fyziky a moderní vědy vůbec. Stručně řečeno jde o to, že je principielně nemožné současně změřit polohu i hybnost částice v tom stejném okamžiku se stejnou přesností. Čím přesněji změříme jednu veličinu, o to méně přesně změříme druhou . Proto v mikrosvětě nemůžeme předpovídat jevy s jistotou, ale jen s určitou pravděpodobností. Každé pozorování v mikrosvětě ovlivňuje samotný pozorovaný děj. Neschopnost přesně měřit jak pozici, tak hybnost entit v mikrosvětě není důsledkem nějakých omezení současnou technologií. Podle mnoha fyziků zde narážíme na hranici, kterou nelze překonat žádným dalším pokrokem v technologii. V knize „Fyzika a filosofie: Revoluce v moderní vědě“ Heisenberg napsal: „Změna v konceptu reality, manifestující sebe sama v kvantové teorii, není jednoduše pokračováním minulosti; zdá se to být opravdovým zlomem ve struktuře moderní vědy.“

V květnu roku 1844 americký malíř a vynálezce Samuel Morse poprvé předvedl telegraf, přičemž použil tzv. „morseovu abecedu“.

V roce 1760, ještě před objevením Urana britským astronomem německého původu Williamem Herschellem, vychází první díl knihy Život a názory blahorodého Tristrama Shandyho od anglického spisovatele Lawrence Sterna. Tato kniha je považována nejen za první avantgardní, ale dokonce i za první hypertextové dílo. Devět svazků této svérázné humoristické knihy, plné absurdních zápletek, nedorozumění a do textu implementovaných dobových dokumentů, posouvající dosavadní hranice typografické knižní úpravy, vycházelo do roku 1767, tedy po dobu pobytu Urana ve znamení Berana.

Podle v astrologii užívaného principu analogie mohly být v přelomovém roce 2010 zveřejněny myšlenky, objevy a vynálezy, případně i umělecká díla, novoty, které zásadním způsobem ovlivní budoucnost řady oblastí lidského poznání.

Uran bývá často spojován s liberalismem. Co však slovo liberalismus znamená? Obraťme se k Erikovi von Kuehnelt-Leddihnovi a zalistujme v jeho knize Levicové smýšlení (1990). V úvodu kapitoly Skutečný liberalismus se dozvídáme: „Verbální význam tohoto výrazu se odvozuje od kořene liber („svobodný“). Termín liberalismus a (liberalitas) implikuje velkomyslnost, šlechetnost nebo štědrost ve věcech intelektuálních i materiálních. V tomto smyslu je liberálnost „aristokratická“ ctnost. Člověk neliberální je skoupý, malicherný, nepřejícný a sebestředný.

Demokracie odpovídá na otázku, kdo by měl vládnout, liberalismus se zabývá problémem, jak by se mělo vládnout, a vládnout by se mělo tak, aby každý jednotlivec-občan měl co možná nejširší spektrum osobní svobody slučitelné s obecným blahem bez ohledu na to, kdo vládne.“

Část druhou si můžete přečíst na TransForMotoru Martiny Lukáškové

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.