kurz astrologie nejen pro začátečníky: září 2017 – červen 2019

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

26. ROČNÍK: ZÁŘÍ 2017 – ČERVEN 2019

začínáme:

třída A v sobotu 23. září,

třída B v neděli 22. října 2017

PREZENČNÍ a KORESPONDENČNÍ STUDIUM MODERNÍ ASTROLOGIE

Dovolte, abychom vás seznámili s nejstarší českou astrologickou školou, která funguje nepřetržitě od roku 1992, tedy už dvě desetiletí. V roce 1990 vytvořil surrealisticky orientovaný výtvarník a astrolog Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii hudebního skladatele a astrologa Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat osobnímu rozvoji, hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

dvouletý kurz astrologie

Základní dvouletý kurz astrologie 26. běh

Během astrologického kurzu rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita – nativní horoskop zaznamenává počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození který, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí svůj potenciál podle zděděné konstituce a formování okolím, proto používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, Charles Carter, Robert Hand, Nicholas Campion, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Catherine Aubier, Tatijana Husek-Goese, Liz Greene, Howard Sasportas, Charles Harvey, Markus Jehle, Richard Tarnas a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie mj. holismus, strukturalismus, postrukturalismus, a další postmoderní filosofie, psychoanalýza, hlubinná, humanistická, rogersovská, gestalt a narativní psychologie, astropsychologie a psychoastrologie apod. Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková, absolventka Institutu pro skupinovou terapii (INSTEP), školená arteterapeutka, autorka První astrologické výstavy, spoluautorka Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, která vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňovám i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Astroložka Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe astrologa Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Astrologická škola pro statečné jako první už před deseti lety zavedla do astrologie supervizi a intervizi, byli jsme v supervizních technikách pomáhající profese vyškoleni PhDr. Karlem Kopřivou CSc. Podobně naše astrologická škola zavedla do výuky astrologie sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů a skupinovou interpretaci v chráněném prostředí kurzu.

Od roku 1992, kdy byl tento astrologický kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho a půl tisíce. Studenti a absolventi našeho astrologického kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ - FORMY STUDIA

Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se v sobotu v Praze konají dvě přednášky, při níž probereme dvě lekce, dopolední teoretickou Pavla Turnovského, odpolední praktickou sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá v sobotu od 9:30 do 13:00, po přestávce na oběd od 14:30 do 18:00.

Korespondenční studium: lekce přednesené v Praze jsou nahrávány a účastníkům jsou zasílány poštou ve formátu mp3, nebo v jiném domluveném formátu např. OGG Vorbis, s ilustračním doprovodem a písemnými materiály. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií.

Učební látka Základního kurzu, prezenční i korespondenční větve je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy 3 hodiny čistého času, cena jedné učební hodiny vychází na 150 Kč. Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Studenti korespondenční větve jsou na sobotních přednáškách vítáni. Mezi jednotlivými větvemi studia lze operativně přecházet. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní konzultace s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a data-projektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit vlastní notebooky.

Termín 1. setkání 23. září 2017

Učební látka  Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Konzultace k probírané látce korespondenčních účastníků probíhají během sobotních lekcí kurzu, jichž by se měli studenti korespondenční větve alespoň jednou za rok účastnit. Mezi jednotlivými typy studia lze operativně přecházet. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační astrologické práce s klientem. Dotazy i diskuse vítáme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (radixem, horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit horoskop někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte jak astrologické  dovednosti interpretace a vedení astrologického rozhovoru s klientem, tak astrologické řemeslo čili širokou paletu potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických počítačových programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo SW Starfisher, vyvijené absolventy a spolupracovníky školy.

Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátech mp3, ogg, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto dopručujeme programy VLC Media Player, Adobe Acrobat Reader lépe Foxit Reader, Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech astrologie, které se věnují astrologické interpretaci a praxi (tzv. třetí ročník), synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození a nativního horoskopu, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE – OSNOVY

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU – VÝUKA A NÁCVIK INTERPRETACE NATIVNÍHO HOROSKOPU

1. semestr ( září – prosinec 2017) Symbolika základních astrologických prvků

čtyři úrovně horoskopu, potřeby a postoje s nimi spjaté

cyklus znamení zvěrokruhu

cyklus domů horoskopu

Slunce, Luna a planety v astrologii,

lunární a planetární uzly

zatmění Slunce a Měsíce

rytmus cyklu: astrologické aspekty –  fáze procesu rozvoje

základní astrologické dovednosti a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

2. semestr (leden – červen 2018) Symbolika spojených astrologických prvků a tvarů horoskopu:

osm lunárních fází – osm typů člověka

vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem

bod štěstí a bod duchovní

vztah Merkura a Slunce: Prométeus – Epiméteus

vztah Venuše a Slunce: Jitřenka – Večernice

tvary horoskopu (gestalt) – základní krok astrologické interpretace v celistvém – tvarovém pohled na horoskop

prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

planetární konfigurace – struktura horoskopu a jeho ohniska

paranatellonta – parany

holistický – tvarový a strukturální pohled na horoskop

ukázka práce se sabiánskými symboly

relokace (přestěhování) horoskopu

hledání finálního dispozitora

prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

2. ročník: ASTROLOGIE A HOROSKOP VE SLUŽBÁCH ROZVOJE OSOBNOSTI

3. semestr ( září – prosinec 2018) Tranzity a revoluce:

objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity

cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity

soláry – solární revoluce a jejich fáze

lunáry – lunární revoluce a jejich fáze

astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených astrologických metod a technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

4. semestr (leden – červen 2019) Direkce:subjektivní rytmus v astrologii

rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: sekundární direkce

progresivní horoskopy

lunační cykly v sekundárních direkcích

základy astrologovy spolupráce s klientem

astrologické dovednosti – příslušné astrologické metody a postupy, další ukázky práce s pomocí výše uvedených astrologických metod a technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

sloučení subjektivního a objektivní rytmu v astrologii

prohlubování astrologických dovedností – další ukázky práce s pomocí výše uvedených astrologických metod a technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2017/18

(výhledově i 2. ročníku 2018/19)

PREZENČNÍ KURZ ASTROLOGIE (místo konání Praha 5, Radlická 99)

ceny pro ČESKO a SLOVENSKO

standardní sazba: Kč 6 000/1 semestr tj. Kč 12 000 za celý 1. ročník
sleva*: Kč 4 500/1 semestr tj. Kč 9 000 za celý 1. ročník

KORESPONDENČNÍ KURZ ASTROLOGIE (včetně CD, poštovného a balného)

ceny pro ČESKO a SLOVENSKO

standardní sazba: Kč 6 000/1 semestr tj. Kč 12 000 za celý 1. ročník
sleva*: Kč 4 500 /1 semestr tj. Kč 9 000 za celý 1. ročník

*sleva (důchodci, studenti, mateřské dovolené) v prezenčním kurzu je pro tyto slevy rezervována cca 1/4 míst, pro udělení slevy potřebuji doklad.

Vyhrazujeme si možnost upravovat ceny podle inflace a zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí.

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného cyklu, v případě nutnosti se můžeme domluvit na splátkovém kalendáři. Ceny 2. ročníku budou vycházet z aktuálních cen 1. ročníku, budou víceméně stejné, vyhrazujeme si jen případnou inflační úpravu.

STORNO POPLATKY: V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč

13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu, v případě opravdu vážných důvodů je s námi možná domluva)

Peněžní částku sníženou o storno poplatek vracím do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Stornovat účast na kurzu je možné jen písemnou formou, nikoli elektronicky čí telefonicky, jde o pojistku, aby Vás někdo jiný zlomyslně neodhlásil. Rozhodující je datum razítka pošty.

O PŘIHLÁŠKU DO KURZU MAILUJTE:

Pavel.Turnovsky@gmail.com

astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz

PIŠTE: astrolog Pavel Turnovský, Lidická 6, 150 00 Praha 5

Po vyplnění dotazníku – přihlášky do kurzu, obdržíte variabilní symbol a další zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního astrologického kurzu je omezena na přibližně dvě desítky účastníků.

RADLICKA_99

Comments are closed.